Quận Dương Kinh: Nâng cao hiệu quả, thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

19:09 27/02/2022

UBND quận Dương Kinh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao hiệu quả, thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Bộ phận “Một cửa” UBND quận và các phường thực hiện nghiêm việc trực để giải quyết thủ tục hành chính công theo quy định

Theo đó, UBND quận yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, UBND các phường, các trường học quán triệt, chấn chỉnh việc chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, thời gian làm việc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình, gắn với công tác thi đua, khen thưởng, bình xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm.

Bộ phận “Một cửa” UBND quận và các phường thực hiện nghiêm việc trực để giải quyết thủ tục hành chính công theo quy định.

Để duy trì và giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế và giờ giấc làm việc, UBND quận sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất việc chấp hành các yêu cầu trên, cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định, đồng thời Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường có người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước UBND quận và không thực hiện xếp loại thi đua nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình nghỉ từ 1 ngày trở lên không có lý do.

UBND quận giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND, Thanh tra quận tham mưu, tổ chức kiểm tra công vụ các cơ quan, đơn vị về tình hình thực hiện nội dung tại Văn bản chỉ đạo này, định kỳ báo cáo UUBND quận.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông