Quận ủy Dương Kinh Quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng

22:49 25/07/2018

Chiều 24-7, Quận ủy Dương Kinh tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII tới hơn 400 cán bộ đảng viên Đảng bộ quận.

 Các đại biểu tham gia hội nghị 

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá,nội dung cơ bản trong 3 nghị quyết:

Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, các kế hoạch, chương trình hành động của Ban thường vụ quận ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Sau hội nghị quán triệt, tuyên truyền, Quận ủy Dương Kinh xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện cụ thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, sát với thực tiễn ở cơ sở, tạo chuyển biến tích cực tại các địa phương, đơn vị.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông