Sửa đổi, bổ sung thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá”

15:16 28/05/2024

Chủ tịch UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 1489/QĐ-UBND, ngày 10/5/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, sẽ có một thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 06/224/TT-BNNPTNT ngày 6/5/2024 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn là thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá”.

Thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá" được sửa đổi, bổ sung

Cụ thể, nội dung thủ tục hành chính này được sửa đổi, bổ sung như sau:

Về hồ sơ đối với tàu thuộc diện thuê tàu trần, bổ sung thành phần hồ sơ. Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế.

Về hồ sơ đối với tàu cá đã được UBND cấp tỉnh công bố danh sách tàu cá đã được đóng mới, cải hoán, mua bán, tặng cho không đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 6 Điều 21 Thông tư  23/2018/TT-BNNPTNT (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2022/TTBNNPTNT), gồm:

Tờ khai đăng ký tàu cá có xác nhận của UBND cấp xã nơi chủ tàu đăng ký hộ khẩu thường trú theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT; Bản sao chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m trở lên; Bản chính Thông báo nộp lệ phí trước bạ của tàu; Ảnh màu (9cm x 12cm chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); Giấy tờ mua bán theo quy định của pháp luật (nếu có); Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ với trường hợp cải hoán, mua bán, tặng cho) (nếu có); Bản chính giấy chứng nhận xóa đăng ký đối với trường hợp mua bán, tặng cho hoặc chuyển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu có); Các giấy tờ hợp pháp khác (nếu có).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đối với các tàu cá trong trường hợp này đến hết ngày 31/12/2024.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai bổ sung: Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng tàu cấp theo Mẫu số 03.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TTBNNPTNT; Bản chính Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu theo Mẫu số 04.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT và Tờ khai đăng ký tàu cá có xác nhận của UBND cấp xã nơi chủ tàu đăng ký hộ khẩu thường trú theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT.

Sửa đổi, bổ sung biểu mẫu Tờ khai đăng ký đối với tàu cá theo Khoản 6a Điều 21 Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT.

Chủ tịch UBND thành phố Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện việc công khai danh mục, nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố và Dịch vụ công trực tuyến thành phố theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ nội dung công bố tại số thứ tự 11, mục III, phần B Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp & phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông