Thẩm tra dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

08:57 05/10/2020

Chiều 01/10/2020, tiếp tục phiên họp toàn thể thứ 17, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã cho ý kiến dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ.

Báo cáo một số nội dung cơ bản của dự án Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc xây dựng Luật nhằm thể chế quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm TTATGT; đổi mới, hoàn thiện các chính sách về bảo đảm TTATGT đường bộ, khắc phục những bất cập, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Việc tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thành 02 Luật sẽ giúp điều chỉnh chuyên sâu từng lĩnh vực. Trong đó, Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ với mục tiêu phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn, tính mạng cho người tham gia giao thông. Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) với mục tiêu đầu tư, xây dựng, phát triển vận tải đường bộ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc báo cáo một số nội dung cơ bản của dự án Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ tại phiên họp.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết thêm, trong quá trình xây dựng Luật, Bộ Công an đã nghiên cứu, tham khảo pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới, qua đó cho thấy các quốc gia đều có luật riêng về TTATGT, tách bạch với quy định về xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông. Việc tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 cũng phù hợp với xu hướng chuyên hoá trong xây dựng pháp luật hiện nay.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, dự thảo Luật gồm 8 chương, 71 điều, quy định rõ ràng, đầy đủ hơn một số nguyên tắc giao thông. Dự thảo Luật cũng quy định nhiều điểm mới trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, quản lý lái xe thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu có kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu có liên quan. Người học lái xe được đào tạo hoặc lựa chọn hình thức tự học các kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ; được đào tạo kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông, các kiến thức và kỹ năng về phòng ngừa, sơ cứu ban đầu tai nạn giao thông, văn hoá ứng xử khi lái xe và các vấn đề bảo đảm TTATGT; chú trọng sát hạch kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường giao thông công cộng. Kết quả đào tạo, sát hạch sẽ được thông tin công khai để người dân biết, giám sát. 

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trần Ngọc Khánh cho biết, đa số ý kiến của thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật đã được nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Luật Giao thông đường bộ năm 2008 có phạm vi điều chỉnh gồm 02 nội dung bảo đảm TTATGT đường bộ và xây dựng, phát triển, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quản lý vận tải đường bộ, nên việc tách lĩnh vực giao thông đường bộ thành 02 nội dung lớn để xây dựng thành 02 dự án Luật là phù hợp với thực tiễn hiện nay. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trần Ngọc Khánh trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ.

Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, đa số ý kiến đồng tình với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, vì cho rằng các nội dung trong dự thảo Luật đều thuộc lĩnh vực bảo đảm TTATGT đường bộ. Tuy nhiên, đề nghị rà soát để phân định rõ ràng hơn về phạm vi, nội dung điều chỉnh giữa Dự thảo Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ với Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), nhất là các quy định về phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trần Ngọc Khánh cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát phạm vi, nội dung điều chỉnh của Dự thảo Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ và Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) để hoàn thiện, bảo đảm mối quan hệ hài hòa, thống nhất giữa hai Luật này, không để chồng chéo, trùng lắp; phân định rõ ràng hơn trách nhiệm quản lý Nhà nước và trách nhiệm thực thi của các cơ quan, lực lượng chức năng để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đúng với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách.

Đối với “phương tiện tham gia giao thông đường bộ” tại Điều 1 Dự thảo Luật này trùng lặp với “phương tiện giao thông đường bộ” tại Điều 1 của Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), cần phải giới hạn phạm vi điều chỉnh trong cả hai Dự thảo Luật cho sát hợp, có thể theo hướng Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ quy định về điều kiện, đăng ký, quản lý phương tiện tham gia giao thông đường bộ; còn Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) quy định về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông đường bộ.

Về quản lý đào tạo, sát hạch, cấp phép giấy phép lái xe, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí với Tờ trình và Dự thảo Luật, vì cho rằng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi quản lý đối với người điều khiển phương tiện giao thông có liên quan trực tiếp đến TTATGT đường bộ. Việc quản lý tốt hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cũng là một biện pháp phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và phòng ngừa vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Vì vậy, khi tách ra thành 02 luật thì nội dung trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ là phù hợp.

Đồng thời, giao Bộ Công an thống nhất quản lý về phương tiện và người tham gia giao thông một cách xuyên suốt, chặt chẽ từ khâu đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và sau khi được cấp giấy phép lái xe; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người được cấp giấy phép lái xe.

Toàn cảnh Phiên họp toàn thể lần thứ 17 Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về TTATGT đường bộ, quy định tại Chương VII của Dự thảo Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trần Ngọc Khánh cho biết, một số ý kiến nhất trí quy định trách nhiệm của bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp và đề nghị bổ sung trách nhiệm cụ thể của Bộ Giao thông vận tải trong lĩnh vực đảm bảo TTATGT đường bộ, vì cho rằng đây là một trong những nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động bảo đảm TTATGT đường bộ.

Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc quy định trách nhiệm của các bộ, ngành trong Luật này, vì cho rằng theo Điều 33 của Luật Tổ chức Chính phủ thì Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn “quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ”. Ngoài ra, trách nhiệm của Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải đã được nêu trong các Nghị định của Chính phủ và Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, tại Luật Tổ chức Chính phủ, Quốc hội đã giao Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ và trong trường hợp cần thiết thì Quốc hội có thể trực tiếp quyết định các nội dung này. Bên cạnh đó, bảo đảm TTATGT đường bộ có những nội dung đặc thù, được tách ra từ lĩnh vực giao thông đường bộ để ban hành luật riêng, nên việc Quốc hội quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số bộ, ngành liên quan trong Dự thảo Luật này cũng phù hợp. Tuy nhiên, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu các ý kiến trên để quy định trách nhiệm của các bộ, ngành đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với nội dung đặc thù và bảo đảm tính khả thi.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích