Về một số vụ việc báo chí và dư luận quan tâm

18:05 10/03/2018

Thời gian gần đây, một số vấn đề được báo chí, dư luận quan tâm như: nội dung đăng tải trên Chương trình Chuyển động cuộc sống của Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) và VTC News nêu về công tác cán bộ liên quan đến Sở Nội vụ; Việc giao đất cho người dân liên quan đến huyện An Dương. Ủy ban nhân dân thành phố đã rà soát và thông tin cụ thể như sau:

1. Đối với nội dung liên quan đến công tác cán bộ thuộc Sở Nội vụ quản lý theo thẩm quyền:

1.1. Việc thi hành kỷ luật đồng chí Trần Thị Thanh Loan, Chi ủy viên Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng, Chuyên viên Phòng nghiệp vụ 2, Phụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng khối Hội:

- Tại Quyết định số 168-QĐ/ĐU ngày 02/8/2017, Đảng ủy cơ quan Sở Nội vụ đã thi hành kỷ luật đồng chí Trần Thị Thanh Loan với hình thức cách chức Chi ủy viên Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng.

- Lý do: Có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong khi thực hiện nhiệm vụ thụ lý hồ sơ đề nghị khen thưởng;đã vi phạm Điều 8 trong 19 Điều Đảng viên không được làm tại Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/01/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 15 Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Trong thời hạn theo quy định về khiếu nại (30 ngày) kể từ ngày công bố Quyết định kỷ luật và cho đến nay đồng chí Loan không có Đơn khiếu nại.

Như vậy, việc thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Thị Thanh Loan là đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định, đúng người, đúng mức độ vi phạm.

1.2. Việc chỉ đạo bổ nhiệm cán bộ ở Ban Tôn giáo (Giao ông Dương Ngọc Anh, Phó Trưởng ban điều hành Ban Tôn giáo ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Thuần và ông Đồng Tiến Doanh thuộc Sở Nội vụ đảm nhiệm chức Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng của Ban Tôn giáo tại Văn bản số 49/TB-SNV ngày 13/10/2017):

- Theo Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền, phân cấp quản lý cán bộ thì Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho người đứng đầu cơ quản lý nhà nước trực thuộc Sở quyết định các nội dung về quản lý cán bộ đối với các chức danh trưởng, phó trưởng phòng trực thuộc.

- Tại thời điểm bổ nhiệm, ông Dương Ngọc Anh là Bí thư chi bộ, Phó Trưởng ban điều hành Ban Tôn giáo chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của đơn vị (tại Thông báo số 351/TB-SNV ngày 30/6/2017 của Sở Nội vụ).

Như vậy, việc bổ nhiệm này là đúng thẩm quyền, đúng quy định theo phân cấp quản lý cán bộ.

2. Đối với việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ cấp ngành thuộc diện Thành ủy quản lý.

2.1. Trường hợp liên quan đến việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Ngày 15/9/2014, Bộ Công Thương có văn bản số 9006/BCT-TCCB đề nghị thành phố Hải Phòng xem xét, tạo điều kiện tiếp nhận ông Vũ Đình Duy để Bộ thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ.

Ngày 10/10/2014, Ban Thường vụ Thành ủy họp, thống nhất bỏ phiếu 100% đồng ý tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hóa dầu và xơ sợi dầu khí giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng. Ngày 05/12/2014, Ban Tổ chức Thành ủy có Văn bản số 3259-CV/BTCTU thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về vấn đề này.

Ngày 12/12/2014, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 2816/QĐ-CT tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương tại Văn bản số 5865/BCT-TCCB ngày 15/6/2015 về việc tiếp nhận ông Vũ Đình Duy, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 1327/QĐ-CT ngày 18/6/2015 về việc thuyên chuyển công tác đối với ông Vũ Đình Duy về Bộ Công Thương.

Như vậy, việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy đã được Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015 thực hiện đúng quy trình theo chủ trương luân chuyển cán bộ của Bộ Chính trị. Việc tiếp nhận ông Vũ Đình Duy là phù hợp về công tác cán bộ theo thẩm quyền và được quy định tại các Quyết định số 67 và 68-QĐ/TW ngày 04/07/2007 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ về Quy chế bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử và các Quyết định 717-QĐ/TU, 718-QĐ/TU năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ của Trung ương và Thành ủy.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ có khuyết điểm chưa tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến Bộ Nội vụ về việc thống nhất tiếp nhận công chức không qua thi tuyển.

Trong quá trình rà soát, đã phát hiện còn thiếu sót thủ tục nêu trên, nhưng ông Vũ Đình Duy đã chuyển công tác.

2.2. Đối với việc tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển đối với 03 cán bộ của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải:

Ngày 17/03/2017, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Thông cáo báo chí cung cấp về nội dung trên tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 3 năm 2017. Thành phố đã có báo cáo Bộ Nội vụ và được Bộ Nội vụ thống nhất tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với 03 đồng chí: Lê Trung Kiên, Đào Trọng Đức và Hoàng Triệu Hùng tại Văn bản số 1481/BNV-CCVC ngày 21/03/2017 (đã thông tin trên phương tiện truyền thông của thành phố).

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp kiểm điểm Giám đốc Sở Nội vụ: Xét thấy các quy định về tuyển dụng cán bộ từ doanh nghiệp về làm công chức cũng còn chưa đồng bộ, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụđã hiểu đơn giản về công tác tiếp nhận cán bộ, không cố ý làm trái nên chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đã nghiêm túc nhận khuyết điểm.

3. Đối với một số tồn tại trong việc giao đất cho công dân làm nhà ở, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm trên địa bàn thành phố, trong đó có huyện An Dương:

Những sai phạm trên xảy ra từ năm 2003 đến 2006. Một số cán bộ thành phố, sở, ngành và địa phương sai phạm trong việc giao, cấp đất làm nhà ở đã bị xử lý theo quy định pháp luật. Một số trường hợp công dân đã nộp tiền sử dụng đất nhưng quá trình triển khai không đúng quy định nên chưa được giao, cấp đất.

Đây là vấn đề rất phức tạp, thành phố đang tập trung giải quyết, nhưng do vướng mắc bởi các quy định hiện hành của pháp luật về đất đai nên chưa thể giao, cấp đất cho các hộ dân đã nộp tiền đất nêu trên.

4. Về thông tin Sở Nội vụ mất đoàn kết nội bộ: Sau khi rà soát thấy tập thể Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nội vụ đoàn kết, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở. Tuy nhiên, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nội vụ chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đã để xảy ra một số tồn tại ảnh hưởng tới tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và dư luận trong nhân dân. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ tăng cường công tác lãnh đạo về tư tưởng và thực hiện tốt các công việc liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của Sở.

Trên đây là những vấn đề được báo chí và dư luận quan tâm, thành phố xin thông tin tới các cơ quan báo chí hiểu rõ và chia sẻ, tiếp tục hợp tác, ủng hộ sự phát triển của thành phố trong thời điểm hiện nay./.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông