TÌM CHỦ SỞ HỮU THÁNG 12-2017

  09:45 01/12/2017

  PHÒNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ

  Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hải Phòng đang điều tra xác minh và tạm giữ các xe máy có đặc điểm sau:

  1. Xe nhãn hiệu Hongda; BKS: 16F7-5560; SK: WD110-*Y0580299*; SM: HD1P53FMH*Y0079924*.

  2. Xe nhãn hiệu Dream; BKS: 16H8-2516; SK: VKDPCG0031C*002433*; SM: 150FMG*01016060*.

  3. Xe nhãn hiệu Wave; BKS: 16M9-2620; SK: RMKWCH2UM7K200409; SM: VKVLM1P52FMH-F200409.

  4. Xe nhãn hiệu Yamaha; BKS: 15B1-07357; SK: RLCJ5B950BY084229; SM: 5B95-084231.

  5. Xe nhãn hiệu Yamaha; BKS: 16R6-1078; SK: RLCS5C640AY239575; SM: 5C64-239585.

  6. Xe nhãn hiệu Wave; BKS: 16K8-7340; SK: VPDBCH013PD015721; SM: VPD0R152FMH*00015721*.

  7. Xe nhãn hiệu Wave; BKS: 16K8-5215; SK: VPDWCH032PD006118; SM: VPD0R152FMH*00006118*.

  8. Xe nhãn hiệu Yamaha; BKS: 34N5-7528; SK: RLCN5P1108Y0239893; SM: 5P11-023989.

  9. Xe nhãn hiệu WANA; BKS: 16F6-6663; SK: LLCXCHLL7Y1070779; SM: LC152FMH*00331381*.

  10. Xe nhãn hiệu Yamaha; BKS: 16R3-0374; SK: RLCL44S10AY379972; SM: 44S1-004410.

  11. Xe nhãn hiệu Honda; BKS: 16M1-9600; SK: RLHHC09076Y212112; SM: HC09E-6212102.

  12. Xe nhãn hiệu Yamaha; BKS: 15B1-04509; SK: RLCN5P110AY255842; SM: 5P11-255845.

  13. Xe nhãn hiệu Yamaha; BKS: 15H1-00067; SK: RLCS5C640AY379972; SM: 5C64-379973.

  14. Xe nhãn hiệu Honda; BKS: 16F4-7129; SK: EVF16WK234111; SM: KEVFE-1234185.

  15. Xe nhãn hiệu Yamaha; BKS: 16N9-1024; SK: RLCN5P1108Y038219; SM: 5P11-038219.

  16. Xe nhãn hiệu Honda SH 125i; màu sơn nâu; SK: *ZDCJF14A05F013693*; SM: JF14E*0013996*KTFE1.

  17. Xe nhãn hiệu Honda; SK: C100M-0059260; SM: C100ME-0059260.

  18. Xe nhãn hiệu Honda; SK: C100M-8157205; SM: C100ME-8157205.

  19. Xe nhãn hiệu Yamaha; BKS: 16P2-3335; SK: RLCJ5B9508Y037921; SM: 5B95-037921.

  20. Xe nhãn hiệu Yamaha; BKS: 16M7-4107; SK: RLCS5C6409Y185710; SM: 5C64-185710.

  21. Xe nhãn hiệu Attila; BKS: 16K5-1412; SK: VDNFH125C14Y768190; SM: HN768190.

  22. Xe nhãn hiệu Honda; SK: LALTCJN00**51043082*; SM: SDH1P52QMI-B*51023687*.

  23. Xe nhãn hiệu Honda; BKS: 29Y2-0809; SK: ZDCJF14A07F166700; SM: JF14E*0066056*HTGE1.

  Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu, nếu chủ sở hữu của những xe máy trên không mang giấy tờ có liên quan đến Đội 4 phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hải Phòng - Địa chỉ số 4 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng * ĐT: 0692785423 hoặc Điều tra viên Nguyễn Mạnh Hùng - ĐT: 0986386169 để làm thủ tục nhận lại xe máy, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hải Phòng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.      


   CÔNG AN QUẬN DƯƠNG KINH

  Công an quận Dương Kinh - CATP Hải Phòng đang tạm giữ các xe máy đến nay đã quá hạn, có đặc điểm sau:

  1- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, không BKS, SK: YX110*10325….. (các ký tự còn lại bị tẩy xóa), SM: LC152FMH*02076….. (các ký tự còn lại bị tẩy xóa)

  2- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16K6-8968, SK: VLMDCH022HV073360, SM: VTT1PP52FMH*073360*

  3- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H3-8648, SK: LI3X0H301YAA*10365633*, SM: 1P50FMG-3*10365633*

  4- Xe nhãn hiệu Suzuki, BKS: 14F3-0173, SK: BE-42C-TH707945, SM: E409-TH707945

  5- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H1-9235, SK: WE110C001040666, SM: LC150FMG*01618119

  6- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, không BKS, SK + SM: Bị tẩy xóa

  7- Xe nhãn hiệu Suzuki, BKS: 16H6-1281, SK: BE44E-VN105976, SM: E413-VN105976

  8- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, không BKS, SK: RPDDC…..0202 (các ký tự còn lại bị tẩy xóa), SM: VPDFMC….*50000… (các ký tự còn lại bị tẩy xóa)

  9- Xe nhãn hiệu Vespa, BKS: 15MĐ1-169.69, SK: T201601010031, SM: TY48V600W15120046

  10- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, không BKS, SK: ….HWCHFXM6H08…. (các ký tự còn lại bị tẩy xóa), SM: RPTDS152FMH0008….. (các ký tự còn lại bị tẩy xóa)

  11- Xe nhãn hiệu Honda, BKS: 15-793-M8, SK: C100M0147779, SM: C100ME-0147779

  12- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16N2-6061, SK: RMTDCH0HY5A002383, SM: VMT1P52FMH-A*002383*

  13- Xe nhãn hiệu Yamaha, BKS: 16L4-2362, SK: RLCN2B5205Y033796, SM: 2B52-33796

  14- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H6-3395, SK: WE110*10401490*, SM: 1P53FMH*10401387*

  15- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16M6-4613, SK: Không có số khung thường đóng trên vị trí xe, SM: VTH1P52FMH-5009901

  16- Xe nhãn hiệu Yamaha, BKS: 16K8-5496, SK: RLCM5WP204Y007044, SM: 5WP2-07044

  17- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H2-6305, SK: YX110*…. (các ký tự còn lại bị tẩy xóa), SM: 52FMH*01861521*

  18- Xe nhãn hiệu Honda, không BKS, SK: RLHHC12068Y048242, SM: HC12E-0089450

  19- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16K2-7490, SK: VLMDCH022HV070506, SM: VTT1P52FMH*070506*

  20- Xe nhãn hiệu Yamaha, BKS: 15B1-009.51, SK: RLCN5P110AY278772, SM: 5P11-278774

  21- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H6-0835, SK: VDEPCG0031D*016452*, SM: CP1150FMG*016452*

  22- Xe nhãn hiệu Honda, BKS: 15-141-M1, SK: C100M-0006806, SM: C100ME-0006806

  23- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16M1-2234, SK: DR100*01034345*, SM: LC150FM*01034345*

  24- Xe nhãn hiệu Yamaha, BKS: 16H5-7877, SK: 5SD1-06937, SM: 5SD1-06937

  25- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16P6-5333, SK: RRHWCH4RH9A022646, SM: VTH152FMH-4022646

  26- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16L2-2600, SK: VPDBCH044PD007349, SM: VLG1P52FMH3*00007349*

  27- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, không BKS, SK: DR100*00026369*, SM: LCEDR100*00052131

  28- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H5-4703, SK: VTMPCH102YT032125, SM: LC152FMH*01267483*

  29- Xe nhãn hiệu Yamaha, không BKS, SK: RLCS5C640CY861529, SM: 5C64-861545

  30- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H7-2307, SK: Ôxi hóa mất hết các ký tự, SM: 1P50FMG-3*1046083*

  31- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16L2-1993, SK: VLKDCH064LK*083533*, SM: VLKCQ1P50FMH-A*00083533*

  32- Xe nhãn hiệu Suzuki, BKS: 16F8-1215, SK: BE46C-TH116847, SM: E117-TH116847

  33- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16L1-6501, SK: RRTVCHCX41001222, SM: VTMAR152FMH000221

  34- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H5-0163, SK: LXSXCGL*0000…. (các ký tự còn lại bị tẩy xóa), SM: 1P53FMH*10217903*

  35- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16K1-3521, SK: VTMPCH0022T019179, SM: JIUL0152FMH*001667*

  36- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16L8-4369, SK: VHHDCH0C4UM099438, SM: VHHJL152FMH00099438

  37- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, không BKS, SK: LXDXCH…. (các ký tự còn lại bị tẩy xóa), SM: LC150FM*00660…. (các ký tự còn lại bị tẩy xóa)

  38- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, không BKS, SK: VTADCG0…. (các ký tự còn lại bị tẩy xóa), SM: VTACP1150FMG*002…. (các ký tự còn lại bị tẩy xóa)

  39- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, không BKS, SK: VTADCG012TA-002837, SM: 150FMG*02000958*

  40- Xe nhãn hiệu Yamaha, không BKS, SK: RLCS5C6307Y0…..7 (các ký tự còn lại bị tẩy xóa), SM: 5C63-0348… (các ký tự còn lại bị tẩy xóa)

  41- Xe nhãn hiệu Yamaha, BKS: 16P5-6753, SK: RLCS5C6408Y080539, SM: 5C64-080539

  42- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 15AA-013.08, SK: RLGSC05MHFH019413, SM: VMSE1A-H019413

  43- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16F6-1926, SK: LF3XCG0A1XA003874, SM: HD1P50FMG-3*99175617*

  44- Xe nhãn hiệu Yamaha, BKS: 16P6-2788, SK: RLCN5P1109Y091580, SM: 5P11-091571

  45- Xe nhãn hiệu Honda, BKS: 16L7-6759, SK: RLHHC09087Y627781, SM: HC09E-5727649

  46- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H8-4501, SK: VLKPCG012LK*028145, SM: VLKZS150FMG-2*000028145*

  47- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16L1-7413, SK: VTTDCH014TT*009482*, SM: VTTJL1P52FMH-B009482

  48- Xe nhãn hiệu Trung Quốc, không BKS, SK: VCRPCH0032R*…. (các ký tự còn lại bị tẩy xóa), SM: CR100FMH*2007…. (các ký tự còn lại bị tẩy xóa)

  49- Xe nhãn hiệu Honda, BKS: 16K1-9691, SK: RLHHC08082Y332058, SM: HC08E-0332191

  Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu, nếu chủ sở hữu của những xe máy trên không mang giấy tờ có liên quan đến Đội CSGT.TT-113 Công an quận Dương Kinh làm thủ tục nhận lại xe máy, Công an quận Dương Kinh - Khu hành chính quận Dương Kinh, Anh Dũng, Dương Kinh sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.


  CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG HẢI PHÒNG

  Hồi 10h ngày 13-11-2017, tại khu vực Sông Cấm huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng kiểm tra và tạm giữ 2.500 tấn sản phẩm ngoài than vận chuyển trên 2 sà lan BKS NB 6452 và 6453 không có giấy tờ hợp pháp và chưa xác định được chủ sở hữu.

  Chi cục QLTT Hải Phòng thông báo, ai là chủ sở hữu lô hàng 2.500 tấn sản phẩm vận chuyển trên 2 sà lan BKS NB 6452 và 6453 đến Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng - Số 44 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng để khai báo nhận hàng.

  Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến khai báo nhận hàng, Chi cục QLTT Hải Phòng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông