Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy năm 2021: Mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật Phòng, chống ma túy

16:22 26/12/2021

Ngày 30-3-2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2022. Thực hiện Công văn số 2266/X04-P4 ngày 16-12-2021 của Cục Truyền thông CAND, bắt đầu từ số báo này, Chuyên đề An ninh Hải Phòng trân trọng giới thiệu với bạn đọc những nội dung mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, nhằm đưa nội dung quy định của Luật đi vào cuộc sống, góp phần bảo đảm ANTT…

Luật Phòng, chống ma túy được chỉ đạo xây dựng nhằm 4 mục đích sau đây:

Một là, việc xây dựng Luật Phòng, chống ma túy nhằm tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy và khắc phục những hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)

Hai là, để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy. Trong đó, lực lượng CAND là nòng cốt, chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Ba là, để nâng cao nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy, củng cố lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy.

Bốn là, để mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào trong nước, kiên quyết không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được xây dựng dựa trên 4 quan điểm chỉ đạo sau đây:

Một là, quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt tại Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy”

Hai là, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng chống ma túy.

Ba là, tổng kết đầy đủ và toàn diện về công tác phòng chống ma túy trong những năm qua; kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống ma túy hiện nay và trong những năm tiếp theo.

Bốn là, đảm bảo phù hợp với thông lệ và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

ANHP

(Còn nữa)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích