Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng

14:30 25/12/2019

Sáng 25-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng.

Năm 2019, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự lãnh đạo của Trung ương và cấp ủy các cấp, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ngành đã chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết đại hội XII của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là Quy định 08 của Ban Chấp hành trung ương.

 Ủy viên Trương ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng

 Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” được tiến hành với nhiều biện pháp mạnh mẽ và có chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức được rà soát, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tế, từng bước khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới và mang lại hiệu quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Hải Phòng xác định công tác tổ chức xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Vì vậy các Nghị quyết, quy định, hướng dẫn của trung ương đều được cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động. Bí thư Thành ủy, các Phó bí thư Thành ủy trực tiếp quán triệt, triển khai nghị quyết, quy định tại các hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố.

Nghị quyết 18, 19 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp đã được Thành ủy Hải Phòng triển khai với tinh thần quyết liệt, đạt được kết quả bước đầu quan trọng; tổ chức bộ máy trong hệ thống được tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, giảm đáng kể đầu mối và biên chế.

Ban thường vụ Thành ủy cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần của Trung ương “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Trong 4 năm đã xử lý kỷ luật 564 đảng viên vi phạm. Việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 đã góp phần từng bước làm trong sạch bộ máy trong hệ thống chính trị. Từ đó củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, nhất là Nghị quyết 26, Quy định 105 về phân cấp cán bộ, quy trình cán bộ, đặc biệt là Quy định 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Tới nay có thể khẳng định, công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đã đạt được những kết quả rất quan trọng thông qua việc kiện toàn 268 chức danh cán bộ diện Thành ủy quản lý. Các cán bộ được bổ nhiệm, đề bạt trong 4 năm qua đều có tín nhiệm cao, tỷ lệ phiếu giới thiệu theo quy trình 5 bước của Trung ương đều đạt 90-100%...

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu  Hải Phòng

Từ thực tiễn thành phố Hải Phòng cho thấy, công tác tổ chức xây dựng Đảng được Thành ủy Hải Phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đã đạt được kết quả toàn diện là nguyên nhân chủ yếu tạo nên thành tích vượt bậc về phát triển kinh tế xã hội của thành phố; cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Thành ủy...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định ý nghĩa quan trọng của Hội nghị không chỉ đánh giá các mặt công tác của năm 2019 mà còn nhìn lại 4 năm đầu nhiệm kỳ thực hiện Đại hội XII cùa Đảng; quyết định nhiệm vụ phương hướng cho năm 2020 và những năm tới. Toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng làm tốt công tác nghiên cứu, bám sát tình hình, sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương Nghị quyết, tham mưu giúp Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương ban hành 3 Nghị quyết, 1 Quy định. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 66 Chỉ thị, Quy định, Quy chế và Hướng dẫn. Cụ thể hóa toàn bộ chủ trương giải pháp về công tác xây dựng Đảng; giải quyết những phát sinh từ vấn đề chỉnh đốn Đảng đi vào cuộc sống và đạt kết quả tốt. Tăng cường việc kiểm tra giám sát, tổ chức thực hiện; góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng...

Đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm xây dựng tại hội nghị, cùng với việc thực nhiệm tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu và triển khai đồng bộ, toàn diện, bài bản công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; tổ chức đào tạo cán bộ các cấp theo đúng tiến độ, có đổi mới, cải tiến và từng bước nâng cao chất lượng. Qua đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…

BH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích