Triển khai danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

13:06 21/02/2023

Ngày 26-1-2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 430/QĐ-BCA về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an thay thế Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25-12-2021 và Quyết định số 4365/QĐ-BCA ngày 10-6-2022 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022. Để triển khai hiệu quả Quyết định trên của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc CATP vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Theo đó, Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện hiệu quả các nội dung sau:

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị về danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an theo Quyết định số 430/QĐ-BCA ngày 26-1-2023 của Bộ trưởng Bộ Công an. Trong đó, tập trung chỉ đạo quán triệt cán bộ trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân nghiên cứu, nắm vững danh mục nêu trên để phục vụ kịp thời yêu cầu công tác (Công an các đơn vị, địa phương khai thác nội dung danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an theo Quyết định số 430/QĐ-BCA ngày 26-1-2023 theo mã Qr - code gửi kèm theo).

Mã Qr-code Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an theo Quyết định 430/QĐ-BCA, ngày 26-1-2023 của Bộ trưởng Bộ Công an

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến được quy định tại Kế hoạch số 133/KH-CAHP-PV01 ngày 10-2-2022 của Giám đốc CATP và các nội dung chỉ đạo của Giám đốc CATP tại Công văn số 34/CAHP-PV01 ngày 31-1-2023; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

Mặt khác, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai về danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an theo Quyết định số 430/QĐ-BCA ngày 26-1-2023 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Ở nội dung này Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương niêm yết công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an tại bộ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo quy định…

Giám đốc CATP cũng yêu cầu một số phòng nghiệp vụ chức năng CATP và Công an các quận, huyện tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến bảo đảm theo chỉ tiêu được giao; tăng cường cán bộ nhận hồ sơ trực tuyến để bảo đảm kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Giám đốc cũng giao Phòng Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung tại Công văn này. Kịp thời cập nhật, đăng tải danh mục dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an trên Cổng thông tin điện tử CATP để người dân, tổ chức tìm hiểu, khai thác phục vụ liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc gì, Công an các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về CATP qua Phòng Tham mưu – Đội 6 để được xem xét, giải quyết.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích