UBND thành phố chuẩn bị triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

16:24 06/04/2020

Sáng 6/4, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố họp về việc chuẩn bị triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Cùng dự họp có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang, lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố chỉ đạo thống kê các đối tượng dự kiến được hỗ trợ cụ thể:

Đối với các đối tượng: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trên địa bàn đến ngày 31/12/2019, giao UBND các quận, huyện rà soát, tổng hợp gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo UBND thành phố trước 16 giờ ngày 7/4/2020.

Đối với các Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, giao Cục Thuế thành phố rà soát, tổng hợp gửi UBND các quận, huyện tổng hợp, báo cáo UBND thành phố qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp trong ngày 9/4/2020.

Đối với các đối tượng: Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và mất việc làm: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng rà soát, tổng hợp đối với các Doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và các Khu công nghiệp; gửi UBND các quận, huyện trước ngày 10/4/2020.

Giao UBND các quận, huyện rà soát, tổng hợp đối với các Doanh nghiệp ngoài Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và các Khu công nghiệp; tổng hợp các trường hợp trong Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và các Khu công nghiệp gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong ngày 11/4/2020.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp chung, báo cáo UBND thành phố trong ngày 12/4/2020.

Giao Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố chủ trì cùng Bảo hiểm xã hội thành phố rà soát, tổng hợp nhu cầu người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ Luật lao động, trường hợp khó khăn về tài chính được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% của 3 tháng tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động, báo cáo UBND thành phố trong ngày 13/4/2020.

Mốc thống kê các đối tượng được hưởng các chính sách trên được tính từ ngày 1/4/2020. Đối tượng được hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là đầu mối tổng hợp chung, phối hợp cùng với Sở Tài chính tổng hợp đề xuất, báo cáo UBND thành phố các công việc cần thiết.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông