Nhân dân góp ý xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng: Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

16:05 13/05/2020

Báo An ninh Hải Phòng xin giới thiệu ý kiến đóng góp của đồng chí Trần Văn Phương-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường.
Ông Trần Văn Phương-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia, góp ý các nội dung sau:

Nhất trí với các nội dung đề xuất điều chỉnh cũng như bố cục, kết cấu dự thảo của báo cáo. Đồng thời, tham gia chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường, cụ thể:

Đối với phần đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XV Đảng bộ thành phố, tại điểm 4/I/Phần thứ nhất (trang 8): “4. Tăng cường, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng”

Giữ nguyên câu: “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường”; bỏ câu “xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ tài nguyên, môi trường.”; bổ sung: “trong đó tập trung công tác quản lý, khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên nhất là tài nguyên đất trên địa bàn thành phố, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Thực trạng áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý đất đai và bảo vệ môi trường; số hóa cơ sở dữ liệu về đất đai”.

Bỏ câu: “Quản lý, khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên đất đai”. Giữ nguyên: “Kiểm soát, ô nhiễm môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, khu vực cảng, khu dân cư nội thành, vùng nông thôn, cơ sở khám chữa bệnh. Bảo vệ các nguồn nước ngọt. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường; kiểm soát các nguồn thải có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường hoặc sự cố môi trường. Thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn hệ sinh thái rừng, biển, nguồn lợi thủy sản. Giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Mở rộng hợp tác quốc tế; huy động nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học...”.

Đối với phần phương hướng: Tại điểm 4/III/Phần thứ hai (trang 24): “4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.”

Bổ sung: “Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 của thành phố”. Bỏ từ “Nâng cao”; bổ sung “Đổi mới năng lực quản lý, khai thác có hiệu quả, bền vững tài nguyên khoáng sản. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Số hóa hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về đất đai”.

Giữ nguyên: “Kiểm soát chặt chẽ chất thải, các nguồn thải tại thành phố; tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường, bảo vệ các khu bảo tồn...” Bổ sung “Đẩy mạnh các chương trình, dự án khắc phục, cải tạo các vùng đất ô nhiễm. Quản lý và bảo vệ chặt chẽ nguồn nước, môi trường các lưu vực sông, xử lý ô nhiễm khu vực cửa biển”.

Bỏ câu “Ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai...” và bổ sung” Dự báo và xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030".

Kim Oanh LƯỢC GHI

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông