117/205 nhà máy nước đạt QCVN02

15:52 12/09/2017

Toàn thành phố hiện có 205 nhà máy nước mini nông thôn, 10 nhà máy nước đô thị cấp nước sạch cho khu vực nông thôn.

Số nhà máy nước mi ni có chất lượng nước đạt QCVN01 còn thấp

Đến nay, các nhà máy nước đô thị đã cấp nước sạch bổ sung cho 57 xã, thị trấn. Số nhà máy nước mi ni có chất lượng nước đạt QCVN01: 2009/BYT (nước dùng để ăn, uống) còn thấp chỉ có 13 nhà máy đang cấp nước cho 28 xã.

Ngoài ra có thêm 14 nhà máy trung chuyển nước, cấp nước cho 11 xã đạt quy chuẩn QCVN01:2009/BYT.

Còn 117 nhà máy cấp nước cho 76 xã, chất lượng nước đạt quy chuẩn QCVN02:2009/BYT (nước sinh hoạt); trong đó có 59 nhà máy có khả năng nâng cấp hoặc nâng cấp mở rộng, để đạt quy chuẩn QCVN01:2009/BYT; 35 nhà máy hoạt động kém hiệu quả, đang cấp nước cho 24 xã, chất lượng nguồn nước đạt quy chuẩn QCVN02:2009/BYT nhưng không ổn định; 26 nhà máy còn lại đã dừng hoạt động...

Để nâng cao chất lượng nguồn nước cho người dân nông thôn, thành phố cần sớm có giải pháp đồng bộ.

KC