9 tiêu chí, 4 điều kiện xét công nhận, công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn mình

15:34 22/02/2023

Nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 556/KH-BCA-V05 ngày 4-11-2022 của Bộ Công an về việc tiếp tục triển khai thí điểm xây dựng “Công an phường (CAP) điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị (VMĐT)” năm 2023, thời gian qua, Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ ANTQ – CATP đã chủ trì, phối hợp với Phòng Tham mưu, làm tốt công tác tham mưu, xây dựng Kế hoạch “Tiếp tục triển khai thí điểm xây dựng “CAP điển hình, kiểu mẫu về ANTT, VMĐT” năm 2023 lộ trình đến năm 2030, trình Giám đốc CATP xem xét, ký ban hành.
Phục lục Bảng đánh giá tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

Được biết, trong dự thảo Kế hoạch này, tại mục phân công nhiệm vụ cho Công an các quận, cùng với việc yêu cầu Công an các quận phải làm tốt công tác tham mưu, báo cáo Quận ủy, HĐND, UBND quận huy động nguồn lực để xây dựng CAP điển hình, kiểu mẫu về ANTT, VMĐT năm 2023; nhân rộng theo từng giai đoạn, với lộ trình, mục tiêu từ nay đến năm 2025 có ít nhất 30% CAP đạt đủ các tiêu chí CAP điển hình, kiểu mẫu về ANTT, VMĐT; giai đoạn từ 2025 đến năm 2030 xây dựng 100% CAP trở thành đơn vị kiểu mẫu về ANTT, VMĐT; CATP có giao Công an các quận phải tham mưu Quận ủy, UBND quận chỉ đạo Đảng ủy, UBND phường được lựa chọn xây dựng thực hiện hiệu quả Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành (Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký thay) quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về xây dựng đô thị văn minh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15-4-2022.

Vậy, để đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương cần bảo đảm những tiêu chí gì?

Tại Điều 5, Chương II, Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rõ “Tiêu chí đánh giá và điều kiện xét công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”.

Theo đó, sẽ có 9 tiêu chí đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh gồm: Quy hoạch đô thị; Giao thông đô thị; Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị; An ninh, trật tự đô thị; Thông tin, truyền thông đô thị; Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị; Văn hóa, thể thao đô thị; Y tế, giáo dục đô thị và tiêu chí cuối cùng là hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.

Để được xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, phường, thị trấn phải đạt 9 tiêu chí nêu trên đồng thời phải bảo đảm 4 điều kiện xét công nhận và công nhận lại như sau:

Phục lục Bảng đánh giá tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

Có đăng ký phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Đạt các tiêu chí tại quy định tại khoản 1 Điều này (nội dung đánh giá theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định này);

Thời gian đăng ký là 2 năm đối với công nhận lần đầu; 5 năm đối với công nhận lại.

Có từ 90% trở lên người dân hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông