Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC trên địa bàn thành phố

08:40 30/05/2022

UBND TP vừa ban hành Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND, ngày 23-5-2022 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (TTHC) gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai tang/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố.

Theo đó, về phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thực hiện liên thông các TTHC sau đây:

1. Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Về đối tượng áp dụng gồm: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào quy trình thực hiện liên thông các TTHC và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong quá trình thực hiện liên thông các TTHC nêu trên.

Nguyên tắc, yêu cầu phối hợp: Tuân thủ pháp luật về hộ tịch, cư trú, lao động - thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan. Việc phối hợp thực hiện liên thông các TTHC không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan.

Đảm bảo cải cách hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú, lao động và bảo hiểm xã hội; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thuộc trách nhiệm của các ngành: Tư pháp, Công an, Lao động - Thương binh & Xã hội, Bảo hiểm xã hội. Chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện liên thông các TTHC.

Về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC liên thông:

UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết liên thông các TTHC. Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết, cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC quá hạn có trách nhiệm lập văn bản gửi UBND cấp xã nơi tiếp nhận hồ sơ liên thông và văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân. UBND cấp xã thông báo thời hạn trả kết quả và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan giải quyết TTHC về việc quá hạn giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

Về chuyển hồ sơ liên thông các TTHC

1. Hồ sơ thực hiện liên thông các TTHC giữa UBND cấp xã với cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC được thực hiện thông qua một trong các hình thức theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Môi trường điện tử nếu điều kiện kỹ thuật cho phép các Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành được kết nối, liên thông dữ liệu.

b) Dịch vụ bưu chính công ích.

c) Trực tiếp.

2. Bưu điện thành phố Hải Phòng là đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích chịu trách nhiệm chuyển hồ sơ, kết quả giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC liên thông.

3. Việc chuyển hồ sơ, kết quả thực hiện liên thông các TTHC đảm bảo nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn và bảo mật thông tin hồ sơ tài liệu, không làm phát sinh thêm thời hạn giải quyết TTHC.

Tại các chương II và III Quy chế này quy định chi tiết, cụ thể trách nhiệm của UBND cấp xã, Công an cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội trong quá trình phối hợp thực hiện liên thông các TTHC nêu trên.

Về tổ chức thực hiện, UBND TP giao Văn phòng UBND TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện liên thông các TTHC; tổng hợp, báo cáo, đề xuất việc tích hợp hệ thống Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố với phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, Cơ sở dữ liệu có liên quan của ngành Lao động - Thương binh & Xã hội để thực hiện liên thông các TTHC.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ngành trong việc kiểm tra, đôn đốc kịp thời hướng dẫn khó khăn vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện liên thông các TTHC trên địa bàn thành phố, định kỳ tổ chức sơ kết Quy chế. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND TP, Văn phòng Chính phủ để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả liên thông các TTHC trên địa bàn thành phố.

Các sở, ngành: Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh & Xã hội, có trách nhiệm chủ động tổ chức, triển khai thực hiện liên thông các TTHC thuộc ngành, lĩnh vực quản lý và thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy chế này.

Tăng cường tuyên truyền lợi ích, ý nghĩa của việc thực hiện liên thông các TTHC; phối hợp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức cấp huyện, cấp xã tham gia quy trình liên thông; chỉ đạo triển khai thực hiện liên thông trong phạm vi ngành quản lý. Đồng thời đề xuất việc tích hợp phần mềm đăng ký, quản lý của ngành, lĩnh vực (phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, Cơ sở dữ liệu có liên quan của ngành Lao động - Thương binh & Xã hội) với hệ thống Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến để liên thông các TTHC; gửi về Văn phòng UBND TP để tổng hợp, báo cáo UBND TP. Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét giải quyết.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan báo cáo Chủ tịch UBND TP sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

UBND cấp huyện chỉ đạo các ngành: Công an, Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh & Xã hội, Bưu điện cấp huyện; UBND cấp xã, Công an xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả liên thông các TTHC theo đúng quy định pháp luật và quy định cụ thể tại Quy chế này.

Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, xem xét giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông tại địa phương. Tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện liên thông các TTHC phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương.

UBND cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên thông TTHC quy định tại Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan. Công khai đầy đủ, rõ ràng các TTHC liên thông, niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông được quy định tại Quy chế này.

Bố trí công chức có trình độ, năng lực chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, phối hợp trong quy trình giải quyết TTHC liên thông. Đồng thời dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quy chế này; đảm bảo việc sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định. Kịp thời báo cáo UBND cấp huyện về khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện…

UBND TP giao Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc các sở, ngành, đơn vị: Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội, Lao động – Thương binh & Xã hội, Thông tin & Truyền thông, Tài chính, Bưu điện thành phố, Chủ tịch UBND các quận/huyện, xã/phường/thị trấn, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10-6-2022.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông