Chuyên mục Luật Cư trú: Việc đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo được quy định như thế nào?

22:04 19/05/2022

Về cơ bản, Luật Cư trú năm 2020 đã quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú. Do đó, Thông tư 55/2021/TT-BCA chỉ hướng dẫn một số nội dung liên quan đăng ký thường trú tại các chỗ ở hợp pháp mang tính chất đặc thù (cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, cơ sở trợ giúp xã hội); việc đăng ký thường trú cho đối tượng có yếu tố nước ngoài và hướng dẫn việc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, hủy bỏ đăng ký thường trú.

Trong đó, theo Điều 7, Thông tư quy định về việc đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo như sau:

“Chủ hộ tại chỗ ở hợp pháp trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là người hoạt động tôn giáo được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo hoặc người đại diện cơ sở tín ngưỡng, người được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng giao trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng.”

Ngoài ra, để hướng dẫn cụ thể về giấy tờ, tài liệu chứng minh là chức sắc, chức việc, nhà tu hành hoặc người khác hoạt động tôn giáo và được hoạt động tại cơ sở tôn giáo; giấy tờ, tài liệu chứng minh là người đại diện cơ sở tín ngưỡng, Thông tư đã quy định bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành, cụ thể như sau:

a) Giấy tờ, tài liệu chứng minh là chức sắc, chức việc, nhà tu hành hoặc người khác hoạt động tôn giáo và được hoạt động tại cơ sở tôn giáo gồm một trong giấy tờ sau: Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc; thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc; thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành hoặc giấy tờ, tài liệu khác theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh là người đại diện cơ sở tín ngưỡng là văn bản công nhận người đại diện cơ sở tín ngưỡng hoặc thành viên ban quản lý của Ủy ban nhân nhân cấp xã.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông