Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần IV Thông tư số 18/2018/TT-BCA: 3 nguyên tắc cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT, thông báo xác nhận khai báo VKTS

18:00 31/01/2023

Ngày 15-5-2018, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BCA, quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi,ncấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ (VKTS).

Thông tư này bao gồm 5 Chương, 15 Điều, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018; bãi bỏ các Thông tư số 34/2012/TT-BCA-C11 ngày 12-6-2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong quản lý, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT; Thông tư số 50/2014/TT-BCA ngày 24-10-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, CCHT được ban hành trước đó,.

Về biểu mẫu quy định tại Thông tư này thay thế biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT quy định tại các Thông tư sau: Thông tư số 19/2016/TT-BCA, ngày 2-6-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về huấn luyện, cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý VK, CCHT; Thông tư số 04/2014/TT-BCA, ngày 21-1-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA, ngày 11-10-2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm; Thông tư số 06/2014/TT-BCA ngày 25-1-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang bị, quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trong CAND.

Về phạm vi điều chỉnh, tại Điều 1, Thông tư này quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT; nguyên tắc, trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT, thông báo xác nhận khai báo VKTS đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác cấp, quản lý, sử dụng giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT.

Đáng chú ý, tại Điều 2, Thông tư này quy định về nguyên tắc cấp, cấp đổi, cấp lạigiấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT, thông báo xác nhận khai báo VKTS như sau:

Một là. Tuân thủ quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hai là. Bảo đảm khách quan, kịp thời, chính xác.

Ba là. Cán bộ thực hiện công tác cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ phải chịu trách nhiệm việc hướng dẫn, trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc đề xuất, quyết định của mình.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông