Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần VI Thông tư 125/2021/TT-BCA: Sự cần thiết ban hành Thông tư

15:38 15/02/2023

Ngày 27-11-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11-1-2021. Trong đó, tại điểm i, khoản 2 và khoản 3, Điều 20 Nghị định đã giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định các nội dung gồm: Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương xây dựng bộ quy chuẩn kỹ thuật an toàn trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo; ban hành danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ; quy định danh mục chi tiết mã số HS các loại pháo. Đồng thời, ngày 5-10-2020, Văn phòng Bộ Công an có Văn bản số 5450/V01-P2 thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

Trong đó, Bộ giao cho Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tham mưu xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành kèm mã số HS đối với danh mục vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Từ những lý do trên, việc ra đời Thông tư 125/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo; danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ; mã số HS vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ là rất cần thiết.

Thông tư này bao gồm 3 điều, chín thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3- 2022 cụ thể như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ, mã số QCVN04:2021/BCA và các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn, bao gồm hồ sơ kho bảo quản, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử, danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ và danh mục chi tiết mã số HS.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2022.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và chỉ đạo việc thực hiện Thông tư này;

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

KC

 

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông