Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT 9 nguyên tắc quản lý, sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT

18:27 09/08/2022

Tại Điều 4, Chương I, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), quy định rõ 9 nguyên tắc quản lý, sử dụng VK,VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT như sau:

a) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Trang bị VK, VLN, CCHT phải đúng thẩm quyền, đối  tượng và bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

c) Người quản lý, sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT phải bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định. 

d) Người ra mệnh lệnh hoặc quyết định sử dụng VK, VLN, tiền chất  thuốc nổ, CCHT phải chịu trách nhiệm về mệnh lệnh, quyết định của mình.

đ) Sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT phải bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định, hạn chế thiệt hại đối với người, tài sản và môi trường.

e) Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, trang bị, mang, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, giấy xác nhận.

g) VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT không còn nhu cầu sử dụng, hết hạn sử dụng hoặc không còn khả năng sử dụng phải được thu hồi, thanh lý hoặc tiêu hủy. 

h) VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT và các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ bị mất phải được kịp thời báo cáo cho cơ  quan quản lý có thẩm quyền.

i) VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT phải được thử nghiệm, kiểm định, đánh giá và đăng ký theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi được phép sản xuất, kinh doanh, sử  dụng tại Việt Nam. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông