Đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh và ứng dụng thực tế tại VCB chi nhánh Hải Phòng

09:49 18/10/2023

Trong những năm qua, Vietcombank chi nhánh Hải Phòng luôn là một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả cao của hệ thống Vietcombank. Đây chính là niềm vui, niềm tự hào của mỗi cán bộ, nhân viên chi nhánh Vietcombank Hải Phòng. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công đó chính là tinh thần đoàn kết luôn xuyên suốt trong mọi hoạt động của Vietcombank chi nhánh Hải Phòng.

                                             Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vì nước quên thân vì dân phục vụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người luôn khẳng định vai trò của đại đoàn kết trong sự nghiệp cách mạnglà vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành bại của sự nghiệp cách mạng.Đồng thời, đại đoàn kết dân tộc chính là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của toànĐảng, toàn dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc nhất quán,xuyên suốt toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. Đó là chiến lược tập hợp lựclượng nhằm hình thành sức mạnh to lớn của dân tộc chống kẻ thù của dân tộc, củagiai cấp. Do đó đoàn kết trở thành vấn đề chiến lược lâu dài của cách mạng, nhântố bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Có nhiều quan niệm, khái niệm khác nhau về đại đoàn kết nhưng có thể hiểu chung nhất đó là sự tập hợp sức mạnh của nhiều người để thực hiện có hiệu quả một công việc.

Hồ Chí Minh đã đưa ra quan niệm về đại đoàn kết: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân mà đại đa số nhân dân ta là công nhân,nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc to còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác”

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra dự Hội nghị Quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ hòa bình (24-11-1964)- Ảnh tư liệu

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là nội dung cơ bản, nhất quán,xuyên suốt trong tiến trình cách mạng. Đó là chiến lược tập hợp “mọi người dânViệt Nam” và “mỗi người dân Việt Nam” trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc,giải phóng giai cấp.

Theo Hồ Chí Minh, nguồn gốc của đại đoàn kết là công nhân, nông dân và mở rộng đến tất cả nhân dân lao động và các tầng lớp nhân dân khác. Do đó, đại đoàn kết là một khối thống nhất và mở rộng đến mỗi người dân và mọi người dân Việt Nam, đó là lực lượng, sức mạnh tổng hợp để tập hợp lực lượng toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cách mạng.

 Đoàn kết là một khối thống nhất và mở rộng đến mỗi người dân và mọi người dânViệt Nam, đó là lực lượng, sức mạnh tổng hợp để tập hợp lực lượng toàn thể dân

          Người nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết- Thành công, thành công, đại thành công”; Đoàn kết càng chặt chẽ thì thằng lợi càng to lớn. Đại đoàn kết là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng cách mạng. Đoàn kết để tạo nên sức mạnh là mục đích và nhiệm vụ hàng đầu của Đảng cách mạng.

   Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Người viết: “Cách mệnh trước hết là phải có cái gì?”. Người trả lời: “Trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sảngiai cấp mọi nơi”

Đại đoàn kết trước hết phải được xem là điểm xuất phát, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi chủ trương, đường lối của Đảng.

Báo cáo Chính trị ngày 11/2/1951, Người nêu rõ: “về mục đích trước mắt,Đảng lao động Việt Nam đoàn kết và lãnh đạo toàn dân kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, tranh lại thống nhất và độc lập hoàn toàn; lãnh đạo toàn dân thực hiện dân chủ mới, xây dựng điều kiện để tiến lên chủ nghĩa xã hội”

Trong   lời   kết   thúc   buổi   ra   mắt   của   Đảng   Lao   động   Việt   Nam  ngày 3/3/1951, Người nói: “Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là: ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC”

Hồ Chí Minh chỉ rõ, Đảng cách mạng phải tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầnglớp nhân dân trong khối đại đoàn kết, đây là “một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mẹ. Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt”.

Trong xu thế hội nhập ngày nay, đoàn kết không chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi hay khẩu hiệu mà phải tạo thành sức mạnh vật chất, sức mạnh tinh thần vàsức mạnh của tập thể.

Hồ Chí Minh nói: “Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài. Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị.Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc; ta còn phải đoànkết để xây dựng nước nhà”. Do vậy, cần phải thường xuyên củng cố để khối đạiđoàn kết ngày càng vững chắc.

                                           Đoàn kết là sức mạnh của Vietcombank Hải Phòng

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày. Những cố gắng và nỗ lực của toàn thể nhân viên Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng trong những năm qua, không chỉ thể hiện sự chỉ đạo sáng suốt, đúng đắn của các cấp lãnh đạo và tinh thần lao động hăng say của toàn thể người lao động mà đó còn là kết quả của các phong trào thi đua yêu nước được Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng hưởng ứng, tổ chức, phát động thường xuyên, liên tục.

Dưới sự tiên phong, gương mẫu của tập thể lãnh đạo Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng và sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ; tuyệt đại bộ phận người lao động đã đoàn kết, nhất trí một lòng, không sợ khó khăn gian khổ, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ trước hết thể hiện qua sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo đơn vị. Chính sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo là nền tảng, hạt nhân để lan tỏa tinh thần xây dựng mối đoàn kết, gắn bó mỗi người lao động Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng với nhau.

Để có được sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành độngtrong tập thể; trước hết nhờ vào người đứng đầu Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng đã đảm bảo cơ chế quản lý điều hành phù hợp, luôn có sự thống nhất về ý chí, hành động và mục tiêu chung;thường xuyên tạo sự phối hợp hỗ trợ nhau giữa người lao động trong lĩnh vực ngân hàng giúp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh tế chung của đơn vị.

                                           Tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên  Vietcombank Hải Phòng

Lãnh đạo đơn vị đã không ngừng hoàn thiện mình để trở thành lãnh đạo của tổc hức; xây dựng tốt các mối quan hệ thân ái trong các tổ chức đoàn thể; khoan dung, độ lượng, tương thân, tương ái, thương yêu, tin cậy lẫn nhau; không phânbiệt vị trí công tác, điều kiện xã hội… tạo bầu không khí ấm áp tình đồng chí, đồng nghiệp; luôn đi đầugương mẫu trong mọi lĩnh vực và là trung tâm gắn kết từng người lao động với nhau.

Tập thể lãnh đạo Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng qua các thời kỳ thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng cán bộ, viên chức và người lao động để động viên, giúpđỡ kịp thời cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần; đồng thời quan tâm giúp đỡ, động viên khi gia đình cán bộ, người lao động gặp ốm đau, hoạn nạn; đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Vietcombank nói chung và Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng nói riêng … Từ đó, mỗi người lao động của đơn vị cảm thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với tập thể, luôn tôn trọng và đặc lợi ích của tập thể lên trên hết.

Nội dung các buổi họp, sinh hoạt luôn được tập thể và lãnh đạo Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng thảo luận thống nhất trước khi triển khai, quán triệt trước tập thể và luôn nhận được sự thống nhất, đồng thuận cao với không khí thảo luận, trao đổi diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, ý kiến đóng góp xây dựng tập thể, xây dựng Đảng bộ, cá nhân trên tinh thần xây dựng.Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị chủ trương thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật và quy chế nghiệp vụ của ngành vì mục tiêu chung, vì thành tích chung. Chính sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, đảng viên trong đơn vị đã tạo khí thế mới, tạo không khí làm việc vui tươi, thoải mái; từ đó chất lượng công việc ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng cũng quán triệt và yêu cầu mỗi đảng viên phải tự ý thức được trách nhiệm; đảm bảo tuân thủ kỷ luật khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; nghiêm túc, cởi mở, chân tình góp ý để viên chức rút kinh nghiệm đối với những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có kế hoạch phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với từng chức danh, nhiệm vụ chuyên môn và khả năng của mỗi người… Qua đó, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, đồng thời có sự kiểm tra, giám sát kết quả nhiệm vụ được phân công của từng người lao động để trên cơ sở đó đánh giá, phân loại cán bộ và bình xét thi đua, đề nghị khenthưởng một cách công khai, minh bạch, công bằng, thực chất. Do đó, luôn nhậnđược sự đồng thuận, đoàn kết trong đơn vị.

                                                         Cán bộ Vietcombank hỗ trợ, hướng dẫn mở tài khoản và tặng QR code

          Ngoài ra, để xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng lòng quyết thắng như hôm nay, đơn vị đã thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và việc quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng. Cụ thể: kinh phí của chi nhánh về đều được công khai kịp thời cho người lao động được biết để cùng tham gia tiết kiệm trong chi tiêu và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định,đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên công khai, minh bạch vừa tiết kiệm vừa  phục tốt nhất nhiệm vụ được giao; đồng thời tiết kiệm để chi tăng thu nhập cho người lao động vào dịp cuối năm…

                   Tài sản được phân công cụ thể cho từng lãnh đạo, người lao động sử dụng để phục vụ công tác chuyên môn; nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với tài sản được giao quản lý, sử dụng. Việc mua sắm tài sản trên nhu cầu sử dụng phục vụ công tác chuyên môn của từng bộ phận một cách hiệu quả, tiết kiệm.

          Ngoài ra tinh thần đoàn kết ấy được thể hiện rõ nét qua những kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng của toàn thể người lao động chi nhánh Hải Phòng. Hầu hết các sản phẩm, chương trình kinh doanh, chương trình khuyến mại của Vietcombank  hay chi nhánh giao cần có sự đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa các cá nhân trong phòng, giữa các phòng ban với nhau, giữa nhân viên và lãnh đạo đều được hoàn thành một cách xuất sắc.

Tiêu biểu là chương trình mở mã QR cho các cá nhân hộ gia đình kinh doanh, mua bảo hiểm online, giới thiệu bạn dùng VCB Digibank. Bằng phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau đã tạo cho mọi người một khí thế cống hiến hừng hực lan toả hình ảnh đẹp của nhân viên Vietcombank đi khắp các con đường ngõ phố.

   Để tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp này, Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trọng tâm là giáo dục lý luận chính trị,giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho mỗi lãnh đạo,đảng viên thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, nhất trí trong Đảng và tầm quan trọng của việc giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng người lãnh đạo “Công minh – Chính trực – Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn”. Qua đó duy trì và tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của mỗi lãnh đạo, đảng viên trong việc xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh, đoàn kết, góp phần ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

          Tiếp tục mở rộng dân chủ đi đôi với nắm vững nguyên tắc đoàn kết, nhất trí trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị, đường lối, quan điểm, Điều lệ của Đảng và trên cơ sở nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong Ngành. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống bệnh quan liêu, độc đoán chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa, tư tưởng cục bộ,bè phái,  xem đây là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhấttại Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng.

          Tạo không khí làm việc thoải mái, vui tươi, mối quan hệ đoàn kết, tương thân, tương ái trong tập thể Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng. Quán triệt tới người lao động trong đơn vị duy trì truyền thống tương thân tương ái, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau để cùng xây dựng tập thể vững mạnh bền vững. Bởi chỉ có trên cơ sở đoàn kết thống nhất, dân chủ thì lãnh đạo, đảng viên mới thực sự trung thực, thẳng thắn,chân thành với nhau, giúp nhau nhận rõ khuyết điểm, sai lầm để cùng nhau tiến bộ.

          Tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu trong xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Đảng. Đây là hoạt động rất quan trọng của tổ chức đảng, nhất là trong tình hình mới nhằm phát hiện sớm và kiên quyết giải quyết dứt điểm mọi hiện tượng gây mất đoàn kết trong nội bộ. Mặt khác, củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp trong xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết,quyết thắng.

Mỗi một hạt giống đoàn kết được gieo trồng đúng cách vào tư trưởng của mỗi cá nhân người lao động chi nhánh rồi sẽ như lớn lên, phát triển để trở thành một cây cổ thụ trong khu rừng đại đoàn kết của Vietcombank; giúp cho Vietcombank  vươn ra biển lớn đứng trong top 50 ngân hàng lớn nhất trong khu vực châu Á theo Nghị quyết số 441/NQ-ĐU của Đảng bộ Vietcombank đã nêu.

                                                                                                              Phạm Thị Quỳnh Châm

                                                                                                   Tổ Đảng Phòng Giao dịch Lê Hồng Phong

                                                                                                             Đảng bộ Vietcombank Hải Phòng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích