Những điểm mới của Thông tư 66/2023/TT-BCA: Kỳ I: Sự cần thiết ban hành Thông tư

18:31 20/05/2024

Luật Cư trú năm 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13/11/2020 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Để triển khai thực hiện và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú năm 2020, ngày 15/5/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Cư trú, Thông tư số 56/2021/TT-BCA quy định biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú, Thông tư số 57/2021/TT-BCA quy định về quy trình đăng ký cư trú.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là phục vụ chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030”, hiện nay, Bộ Công an đang phát triển một số tiện ích về đăng ký cư trú trên ứng dụng VNeID, thông báo lưu trú qua hệ thống phần mềm. Do vậy, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Cư trú để tạo hành lang pháp lý triển khai thực hiện các nội dung này.

          Ngoài ra, thực hiện Thông báo số 217/TB ngày 7/10/2021 và Kết luận số 1383/KLUBPL15 ngày 28/12/2022 của Ủy ban pháp luật quốc hội khóa XV về việc thực hiện yêu cầu của Luật Cư trú về hạn chế xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính trọng tâm là lĩnh vực hộ tịch, đất đai; trong đó, Ủy ban pháp luật quốc hội khóa XV yêu cầu Bộ Công an cần sửa đổi nội dung quy định về việc “Cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú tại cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh” quy định tại Điều 12 Thông tư số 55/2021/TT-BCA; tăng thời gian hiệu lực của giấy xác nhận thông tin về cư trú lên 1 năm, thủ tục giải quyết nhanh chóng hơn để thuận lợi cho người dân trong giai đoạn chuyển tiếp khi Sổ hộ khẩu hết giá trị sử dụng mà việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu điện tử chuyên ngành chưa đầy đủ, đồng bộ.

Đáng chú ý, thực tế triển khai Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành đã phát sinh một số tồn tại, bất cập liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú như:

Hướng dẫn chi tiết một số trường hợp đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp không phải của mình; quy định về việc sử dụng thông tin trong các Cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu điện tử; việc khai báo lưu trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp; sửa đổi, bổ sung biểu mẫu trong đăng ký cư trú đáp ứng yêu cầu sử dụng biểu mẫu điện tử khi nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; sửa đổi, bổ sung quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú, xác minh thông tin về cư trú theo hướng chi tiết để thuận lợi trong triển khai thực hiện.

Với những nội dung trên thì việc ban hành Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 55, 56, 57 của Bộ trưởng Bộ Công an là cần thiết.

          Về bố cục, Thông tư 66 bao gồm 7 Điều. Điều 1 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Điều 2 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều và biểu mẫu quy định tại Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú (sau đây viết gọn là Thông tư số 56/2021/TT-BCA);

Điều 3 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng ký cư trú; Điều 4 quy định về Biểu mẫu; Điều 5 quy định chuyển tiếp; Điều 6 quy định về hiệu lực thi hành và Điều 7 quy định về trách nhiệm thi hành.

KC

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông