Phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số quận Dương Kinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

09:47 10/08/2022

UBND quận Dương Kinh vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số quận Dương Kinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 về chuyển đổi số quận Dương Kinh năm 2022; nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn quận.
Văn phòng một cửa UBND quận Dương Kinh

Theo đó, hoạt động nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sứ mệnh, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội và hành động đồng bộ ở các cấp với sự tham gia của cán bộ và Nhân dân quận thực hiện thắng lợi chương trình chuyển đổi số.

Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2025 thực hiện phát triển Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số theo các mục tiêu cơ bản của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của BTV Thành uỷ về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn quận Dương Kinh. Qua đó, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan QLNN, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức làm việc của người dân phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội quận với tốc độ nhanh, bền vững.

Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phân công rõ trách nhiệm; có sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền trong quá trình thực hiện, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và Nhân dân góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch. Hàng năm, UBND quận lấy kết quả triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua là nội dung quan trọng khi đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu về kết quả triển khai chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cụm, khối thi đua thuộc quận tổ chức các phong trào thi đua tập trung thực hiện các nội dung như:  Nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của quận năm 2022 và các năm tiếp theo; Ưu tiên chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số trong đó trọng tâm là phát triển hạ tầng số, tạo lập dữ liệu mở, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Tập trung chuyển đổi số xã hội, chuyển đổi kỹ năng, chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số để phát triển xã hội.

UBND quận Dương Kinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, Uỷ ban nhân dân các phường, các cụm, khối thi đua thuộc quận, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quận tích cực phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung của Kế hoạch trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhằm làm chuyển biến nhận thức và quyết tâm cao thực hiện chương trình chuyển đổi số.

Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến về thực hiện phong trào chuyển đổi số của quận…

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông