Quận Kiến An: Triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

17:17 06/05/2020

UBND quận Kiến An vừa ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 29-4-2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn quận theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg).
Địa phương tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người có công

Theo đó, đối tượng, điều kiện, mức, thời gian hỗ trợ và hồ sơ, trình tự thủ tục; nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ được địa phương thực hiện theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của Bộ LĐTB&XH; chỉ đạo của Thành ủy, Quyết định của UBND TP.

Để việc chi trả tiền hỗ trợ đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, công khai, minh bạch, tránh các hành vi lợi dụng trục lợi chính sách theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan TW, thành phố; giúp người dân giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; UBND quận đã phân công rõ trách nhiệm đến từng phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các phường.

Theo đó, Phòng LĐTB&XH quận là đơn vị chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND quận chỉ đạo tổ chức thực hiện; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND các phường trong quá trình thực hiện đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ và phòng chống dịch Covid-19; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND quận chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu UBND quận thẩm định danh sách người dân gặp khó khăn đề nghị hỗ trợ, văn bản trả lời trong trường hợp có kiến nghị trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt theo các nội dung quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Phối hợp với Ủy ban MTTQVN quận giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng. Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện trình UBND quận báo cáo thành phố.

Phòng Tài chính - Kế hoạch có nhiệm vụ đề xuất phân bổ kinh phí; hướng dẫn, giám sát việc sử dụng kinh phí; cấp kinh phí và tổng hợp quyết toán theo quy định. Hướng dẫn Chi nhánh xổ số Kiến thiết Kiến An - An Lão thực hiện hỗ trợ cho đối tượng bán lẻ xổ số lưu động theo quy định và hướng dẫn của Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng…

Chi cục Thuế khu vực Kiến An - An Lão có trách nhiệm tuyên truyền cho các hộ kinh doanh nắm rõ chính sách hỗ trợ; trình tự, thủ tục theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định danh sách các đối tượng được hỗ trợ, tham mưu UBND quận tổng hợp trình UBND TP phê duyệt theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; chịu trách nhiệm về việc tham mưu của mình theo chức năng, nhiệm vụ.

Rất nhiều hình thức hỗ trợ người dân gặp khó khăn đo dịch Covid -19 được quận Kiến An triển khai

Kho bạc Nhà nước Kiến An phối hợp với Phòng TC&KH, Phòng LĐTB&XH, các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các phường sử dụng, thanh quyết toán kinh phí chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Coivd-19 trên địa bàn quận theo quy định và chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước Hải Phòng.

Công an quận tăng cường chỉ đạo bảo đảm ANTT; tham gia, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình để tham mưu phòng, chống; xử lý đối với những trường hợp vi phạm có hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách, gian dối, trốn tránh nghĩa vụ tài chính, trốn thuế trong quá trình tổ chức thực hiện.

Văn phòng HĐND, UBND quận có trách nhiệm tham mưu cho UBND quận việc triển khai giải quyết hỗ trợ người dân trên hệ thống: Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của quận; hướng dẫn các phòng, ban, ngành liên quan tiếp nhận, giải quyết hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân khi có hồ sơ do Cổng Dịch vụ công thành phố chuyển về; cập nhật trạng thái, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công theo quy định.

Đối với UBND các phường phải quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên địa bàn về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Kế hoạch triển khai của UBND quận. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh, niêm yết công khai và tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế khu vực Kiến An - An Lão theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Rà soát, xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Tiếp nhận, rà soát, lập danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư gửi UBND quận theo quy định. Tổ chức thực hiện chi trả hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, chỉ đạo của thành phố và UBND quận…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông