Quận Lê Chân: Hiệu quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

21:06 17/05/2024

Ngày 22/11/2024, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Qua 10 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 40-CT/TW đã thật sự đi vào cuộc sống, có tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn quận Lê Chân; khẳng định vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

NHCSXH quận Lê Chân giải ngân vốn tín dụng chính sách xã hội cho các đối tượng chính sách trên địa bàn

Giám đốc PGD NHCSXH quận Lê Chân cho biết: qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 trên địa bàn quận Lê Chân, các chương trình tín dụng chính sách đã được triển khai đầy đủ tới các tầng lớp nhân dân trong toàn quận, tạo lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tại địa phương; qua đó luôn dành sự quan tâm và tạo mọi điều kiện cho hoạt động của Ngân hàng CSXH quận, góp phần đẩy nhanh các chương trình cho vay đến các đối tượng thụ hưởng.

Cụ thể, Quận ủy, UBND quận đã ban hành hàng loạt các Thông tri, Kế hoạch chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tích cực phối hợp với PGD NHCSXH quận triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chỉ thị số 40-CT/TW và các văn bản liên quan đến tín dụng chính sách xã hội.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ VN quận thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân; Tăng cường thực hiện chức năng giám sát đối với việc triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cũng như đối với hoạt động tín dụng chính sách tại NHCSXH. Cùng với đó, MTTQ Việt Nam quận chỉ đạo Hội nông dân một số phường phối hợp tốt với NHCSXH quận thực hiện triển khai chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ ủy thác, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội cấp dưới, tổ Tiết kiệm và vay vốn  đều được thực hiện thường xuyên, đặc biệt trong hoạt động bình xét cho vay, đảm bảo cho vay đúng chính sách, đúng đối tượng; lồng ghép các chương trình, dự án, tư vấn giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả đồng vốn, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình.

Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai tín dụng chính sách tại các phường trên địa bàn quận, qua đó nắm bắt tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội quận.

Như vậy, với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, trong những năm qua hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn quận luôn được Quận ủy, HĐND, UBND quận Lê Chân quan tâm, dành nguồn vốn Ngân sách ủy thác cho NHCSXH quận để bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm với tổng số tiền ủy thác đạt trên 7 tỷ đồng. NHCSXH quận đã thực hiện giải ngân nguồn vốn với trên 140 món, tạo việc làm cho trên 140 lao động trên địa bàn, đồng vốn đang phát huy hiệu quả, tạo việc làm cho trên 140 lao động trên địa bàn. Đến nay trên địa bàn quận Lê Chân đang triển khai thực hiện 9 chương trình tín dụng, tổng dư nợ các chương trình tín dụng 242.780 triệu đồng, tăng 172.023 triệu đồng so năm 2014, với trên 4.800 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ.

Như vậy, đồng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đã phát huy hiệu quả, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội.

 Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông