Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng về xây dựng và thực hiện văn hoá công sở tại Đảng bộ Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ

11:00 19/10/2023

Văn hoá công sở là hệ thống các chuẩn mực về tinh thần và hành vi ứng xử của tất cả các thành viên trong đơn vị, hướng tới những giá trị tốt đẹp nhất, tạo ra nét độc đáo riêng biệt đồng thời là sức mạnh lâu bền của đơn vị, doanh nghiệp.

Cốt lõi của văn hoá công sở là đạo đức công vụ, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động có phẩm chất đạo đức, tận tuỵ, có ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, là xây dựng đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện văn hoá công sở, trong những năm qua, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp uỷ đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/ĐUK ngày 08/6/2012 “về nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương về xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp, văn hoá công sở” và vừa qua tại Hội nghị lần thứ mười một Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khoá III đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 28/4/2023 “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng về xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Xác định rõ tầm quan trọng của Nghị quyết 06-NQ/ĐUK và chỉ đạo của Đảng uỷ Khối, ngày 30/8/2023, Đảng uỷ BHTGVN đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/ĐUK trực tiếp kết hợp trực tuyến đến toàn bộ cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống.

Tại Đảng bộ Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Đông Bắc Bộ (Chi nhánh), công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai, xây dựng và thực hiện văn hoá công sở được Đảng uỷ Chi nhánh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả. Bám sát các quy định của BHTGVN tại Quyết định số 1018/QĐ-BHTG ngày 27/12/2016 Ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Quyết định 606/QĐ-BHTG ngày 17/10/2022 Ban hành Nội quy lao động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam của Hội đồng quản trị BHTGVN, Chi nhánh đã chủ động xây dựng thực hiện văn hoá công sở đảm bảo tiêu chuần quy định đồng thời phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của Chi nhánh.

Đặc biệt, căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/ĐUK của Đảng uỷ BHTGVN, thời gian tới Chi nhánh ban hành kế hoạch thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK sát với thực tiễn, phù hợp điều kiện thực tế của Chi nhánh.

Trong triển khai thực hiện Chi nhánh xác định làm tốt 3 trọng tâm chính: (1) Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung Văn hoá công sở đến toàn thể cán bộ, người lao động Chi nhánh; (2) Tổ chức thực hiện nghiêm túc tại Chi nhánh; (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện văn hoá công sở. Cụ thể những công việc đã triển khai thực hiện như sau:

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Văn hoá công sở tại Chi nhánh

Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Chi nhánh luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam. Tổ chức triển khai quán triệt các nội dung Văn hoá công sở tại các buổi sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, Đảng bộ Chi nhánh; các buổi sinh hoạt chung tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Chi nhánh. Phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức phổ biến toàn bộ nội dung nội quy lao động của BHTGVN đến người lao động, đồng thời được gửi tới hòm thư cá nhân của cán bộ, người lao động tại Chi nhánh đảm bảo đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch.

Tháng 1/2023, sau khi BHTGVN ban hành Quyết định 606/QĐ-BHTG ngày 17/10/2022 Ban hành Nội quy lao động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam của Hội đồng quản trị BHTGVN, Chi nhánh tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt các nội dung quy định, trong đó tập trung phân tích những quy định mới, giải đáp những thắc mắc của cán bộ, người lao động Chi nhánh qua đó giúp cán bộ, người lao động hiểu và thực hiện đúng theo quy định.

Đặc biệt, Đảng bộ Chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tử tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), các kết luận, quy định của Trung ương khoá XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Định kỳ hàng quý, Đảng uỷ Chi nhánh tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị chuyền đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua đó xây dựng ý thức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên, liên tục trong cuộc sống hàng ngày cho cán bộ, đảng viên, tạo nên nét đẹp văn hoá tại Chi nhánh.

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc Văn hoá công sở tại Chi nhánh

Là một trong 8 Chi nhánh được thành lập và đi vào hoạt động đầu tiên, hiện được giao quản lý địa bàn gồm 8 tỉnh/thành phố tại khu vực Đông Bắc Bộ, Chi nhánh không chỉ giữ vai trò thực hiện các hoạt động nghiệp vụ BHTG trên địa bàn mà còn là đại diện cho hình ảnh, văn hoá của BHTGVN. Do đó, đòi hỏi Chi nhánh phải thiết lập và xây dựng phát triển bền vững văn hoá doanh nghiệp, văn hoá công sở, coi đây là yếu tố then chốt trong quá trình hình thành và phát triển.

Đảng bộ Chi nhánh đã xây dựng và quán triệt cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về văn hoá công sở, nội quy lao động của BHTGVN và Chi nhánh ban hành. 100% cán bộ, đảng viên và trên 90% người lao động nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trang phục, tác phong khi làm việc (bao gồm quy định về trang phục, lễ phục, tác phong đi lại, tác phong làm việc, đảm bảo thời gian làm việc); quy định về văn hoá ứng xử (bao gồm quy định về ứng xử của cấp trên với cấp dưới; ứng xử của cấp dưới đối với cấp trên, ứng xử đối với đồng nghiệp, ứng xử với bên ngoài); văn hoá giao tiếp, hội họp…

Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động của Chi nhánh đều có ý thức tự giác, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên. Làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; tôn trọng, công tâm, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; Thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ trong tương lai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Có tác phong làm việc chuyên nghiệp, khoa học, tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ với đồng nghiệp. Cấp trên luôn công tâm, khách quan, lắng nghe tôn trọng cấp dưới, cấp dưới thực hiện theo sự chỉ đạo điều hành của cấp trên theo đúng quy định; ngoài ra còn cư xử với nhau theo văn hóa, truyền thống đó là tôn trọng lẫn nhau về tuổi tác, sự cống hiến, trong lời ăn tiếng nói, trong cách chào hỏi, xưng hô…

Thực hiện nghiêm túc chủ trương về không uống bia, rượu buổi trưa trong ngày làm việc; không uống rượu, bia khi lái xe tham gia giao thông; Không bói toán, cờ bạc tại nơi làm việc….; Công khai hòm thư tiếp nhận thông tin phản ánh về các trường hợp vi phạm quy định về đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính… Qua đó đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của đội ngũ cán bộ, viên chức Chi nhánh về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình; đổi mới phong cách, tác phong làm việc góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Đặc biệt, Chi nhánh luôn chú trọng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; đẩy mạnh hoạt động văn nghệ thể dục thể thao trong Chi nhánh. Nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của BHTGVN, Đảng uỷ, Ban giám đốc Chi nhánh hoạt động thể dục thể thao đã được đông đảo cán bộ, người lao động tham gia, duy trì thường xuyên và trở thành nét đẹp văn hoá của Chi nhánh, giúp các đoàn viên rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, tạo sự thi đua giữa mỗi cá nhân, góp phần vào quá trình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi nhánh đã tổ chức và duy trì nề nếp hoạt động của nhiều câu lạc bộ như bóng bàn, bóng đá, cầu lông, đá cầu, zumba, running. Hàng tháng, để động viên, khích lệ tinh thần của đoàn viên tham gia, công đoàn Chi nhánh trích một phần quỹ để ủng hộ hoạt động của các câu lạc bộ. Sức mạnh và hình ảnh của Chi nhánh cũng đã được nhiều cán bộ, người lao động thể hiện thông qua các Hội thao, Hội diễn do BHTGVN và công đoàn ngân hàng trên địa bàn tổ chức.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện văn hoá công sở.

Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Chi nhánh, lãnh đạo các phòng ban tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hoá công sở, nội quy lao động của cán bộ, đảng viên, người lao động Chi nhánh. Nghiêm túc, kịp thời nhắc nhở, phê bình, xử lý kỷ luật cán bộ, Đảng viên người lao động có hành vi vi phạm và tuỳ thuộc vào từng mức độ có biện pháp nhắc nhở và đưa ra các hình thức kỷ luật kịp thời. Đảng uỷ Chi nhánh đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát của cấp uỷ trong đó nội dung kiểm tra về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên quy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương  về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên BCH Trung ương (Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp); Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “những điều đảng viên không được làm”; Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc thực hiện văn hoá công sở là một nội dung trong những nội dung đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Nêu cao trách nhiệm của lãnh đạo phòng trong quản lý người lao động đảm bảo tuân thủ kỷ luật, kỷ cương và nội quy lao động của cơ quan. Tại các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, Lãnh đạo Chi nhánh thường xuyên đánh giá nhận xét việc thực hiện nội quy lao động của từng phòng ban, nhắc nhở kịp thời đối với những trường hợp chưa nghiêm túc, vi phạm và yêu cầu lãnh đạo quản lý trực tiếp có biện pháp chấn chỉnh kịp thời đối với người lao động, báo cáo lãnh đạo Chi nhánh kết quả xử lý;

Duy trì hoạt động của Tổ kiểm tra việc chấp hành nội quy lao động và văn hóa công sở tại Chi nhánh. Đảm bảo hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên, hiệu quả, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, người lao động tại Chi nhánh; trong đó, hoạt động giám sát việc thực hiện nội quy lao động tại Chi nhánh được hỗ trợ bởi hệ thống camera giám sát đặt tại Phòng HCNS và Phòng Giám đốc.

Việc thực hiện nội quy lao động được coi là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét, đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng hàng năm đối với cán bộ, viên chức người lao động BHTGVN cũng như tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và tính kỷ luật cao trong lao động góp phần đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc của Chi nhánh. Chi nhánh kiên quyết đánh giá trừ điểm thi đua của tập thể phòng khi có trường hợp người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm nội quy lao động, tự ý rời vị trí làm việc theo quy định.

Đối với lao động được tuyển dụng mới, Chi nhánh tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ về nội quy lao động và yêu cầu nhiệm vụ công việc, thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan. Có đánh giá, nhận xét cụ thể thái độ về làm việc, việc tuân thủ nội quy lao động cũng như giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của cơ quan đối với lao động tuyển dụng mới, làm căn cứ để BHTGVN thực hiện các bước ký hợp đồng lao động tiếp theo.

Để việc triển khai xây dựng và thực hiên văn hoá công sở đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực trong thời gian tới, Đảng uỷ Chi nhánh có một số ý kiến đề xuất như sau:

1. BHTGVN thường xuyên rà soát các quy định nội bộ về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, văn hoá công sở để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện  phù hợp từng thời kỳ.

2. BHTGVN tăng cường tổ chức các hoat động giao lưu trao đổi kinh nghiệm các mô hình hiệu quả các cách làm hay trong công tác xây dựng và thực hiện văn hoá công sở giữa các Chi nhánh trong hệ thống cũng như trong ngành.

3. Tổ chức cuộc thi văn hoá công sở cho cán bộ đoàn viên người lao động tham gia dưới hình thức phong phú như đóng tiểu phẩm, xử lý tình huống thực tế...

4. Hiện nay, các quy định về văn hoá công sở của BHTGVN được quy định khá chi tiết với nhiều khoản mục, tuy nhiên cần có điểm đặc trưng và xây dựng nét riêng tạo sự khác biệt của văn hoá công sở ở BHTGVN. Để làm nên nét đặc trưng, cần có Bộ tiêu chuẩn văn hoá công sở tại BHTGVN, chuẩn mực của cán bộ BHTG với các tiêu chí phẩm chất đặc trưng, cụ thể hơn yêu cầu cho từng phẩm chất gắn với chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN. Thực hiện tốt được nội dung này sẽ giúp BHTGVN có hệ thống nhận diện tương đồng với yêu cầu phát triển chung của ngành ngân hàng, đồng thời có bản sắc riêng, không nhầm lẫn với các đơn vị khác.

5. Văn hoá công sở BHTGVN được quy định tại Quyết định số 1018/QĐ-BHTG ngày 27/12/2016 Ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam quy định “ Văn hoá giao tiếp đối ngoại” tại điểu 18, mục 3. Tuy nhiên, hoạt động của BHTGVN tương đối đặc thù với hoạt động kiểm tra, tuyên truyền chính sách BHTG thường xuyên làm việc với các tổ chức tham gia BHTG. Do đó, Chi nhánh đề xuất, xây dựng chuẩn mực văn hoá giao tiếp riêng cũng như quy định trang phục nhận diện riêng với cán bộ làm công tác này.

Nguyễn Thị Hải An

CHI BỘ TỔNG HỢP – CHI NHÁNH BHTGVN KV ĐÔNG BẮC BỘ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông