Chuyên mục Luật Cư trú: Nguyên tắc thực hiện quy trình đăng ký cư trú

10:22 20/06/2022

Thông tư số 57/2021/TT-BCA quy định về quy trình đăng ký cư trú đã kế thừa một số nội dung còn phù hợp của Thông tư 61/2014/TT-BCA, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung để phù hợp với phương thức quản lý mới theo quy định của Luật Cư trú năm 2020.

Xét về phạm vi điều chỉnh (Điều 1), Luật Cư trú năm 2020 đã bổ sung quy định mới về việc công dân được quyền xác nhận thông tin về cư trú, khai báo thông tin về cư trú và điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Do đó, tại Điều 1, Thông tư số 57/2021/TT-BCA đã bổ sung quy trình thực hiện thủ tục trên để đảm bảo phù hợp, thống nhất. Đồng thời, bãi bỏ một số quy trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú như:

Tách Sổ Hộ khẩu; cấp đổi Sổ Hộ khẩu; cấp lại Sổ Hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong Sổ Hộ khẩu; xóa đăng ký thường trú; xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú; hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật; cấp giấy chuyển hộ khẩu; cấp đổi Sổ Tạm trú; cấp lại Sổ Tạm trú; điều chỉnh những thay đổi trong Sổ Tạm trú; gia hạn tạm trú; hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật.

Về nguyên tắc thực hiện quy trình đăng ký cư trú (Điều 3), Thông tư này cơ bản kế thừa các nội dung còn phù hợp của quy trình đăng ký cư trú trước đây và bổ sung quy định về nội dung quy trình đăng ký cư trú được thực hiện trên hệ thống phần mềm quản lý cư trú, giấy tờ, tài liệu, biểu mẫu, sổ sách về cư trú.

Cụ thể, tại Điều 3, Thông tư quy định chi tiết như sau:

“Điều 3. Nguyên tắc thực hiện quy trình đăng ký cư trú:

1. Thực hiện đúng các nội dung theo quy định của Luật Cư trú và Thông tư này

2. Quy trình đăng ký cư trú được thực hiện trên hệ thống phần mềm quản lý cư trú, giấy tờ, tài liệu, biểu mẫu, sổ sách về cư trú.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong đăng ký cư trú. Trường hợp một người có nhiều điều kiện đăng ký cư trú thì cán bộ hướng dẫn công dân nộp hồ sơ theo điều kiện thuận lợi nhất đối với họ.

4. Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú có thể giao quyền cho cấp phó thực hiện giải quyết quy trình đăng ký cư trú, xác nhận thông tin về cư trú (sau đây gọi chung là Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú). Việc giao quyền giải quyết quy trình đăng ký cư trú, xác nhận thông tin về cư trú được thực hiện thường xuyên và phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền.

Cấp phó được giao quyền phải chịu trách nhiệm giải quyết đăng ký cư trú, xác nhận thông tin về cư trú của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được giao quyền không được giao quyền, ủy quyền cho bất kỳ người nào khác”.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông