Chuyên mục Luật Cư trú: Trình tự giải quyết Đăng ký thường trú

17:43 23/06/2022

Hiện nay, công tác đăng ký, quản lý cư trú đã sử dụng phương thức quản lý hiện đại bằng CNTT nên thời hạn giải quyết đăng ký thường trú cho công dân đã được rút ngắn. Theo quy định của Luật Cư trú năm 2006, thời gian giải quyết đăng ký thường trú là 15 ngày, còn theo quy định Luật Cư trú năm 2020 được giảm xuống, tối đa là 07 ngày (khoản 3 Điều 22).

Do đó, tại Điều 8, Thông tư 57/20201/TT-BCA quy định trong thời hạn 01 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cán bộ đăng ký phải thực hiện xử lý hồ sơ để trình Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú xét duyệt, so với thời hạn trước đây quy định tại Thông tư số 61/2014/TT-BCA là 10 ngày.

Tương tự việc xem xét, giải quyết hồ sơ của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú cũng giảm từ 05 ngày xuống còn 01 ngày, kể từ thời điểm nhận đề xuất của cán bộ đăng ký.

Đối chiếu với các quy định cũ thì hiện nay, quy trình đăng ký thường trú đã giảm tải rất nhiều thủ tục, thời gian. Việc công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp cho việc kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của Công dân với thông tin cơ quan đăng ký cư trú quản lý thuận tiện, nhanh chóng. Do vậy, Cơ quan đăng ký cư trú thực hiện xác minh đối với tất cả các hồ sơ đăng ký thường trú, cụ thể là xác minh về điều kiện chỗ ở hợp pháp, việc ăn ở thực tế...

Sau đó, cán bộ xử lý hồ sơ sẽ căn cứ vào kết quả xác minh báo cáo đề xuất Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú xét duyệt hồ sơ. Trình tự thực hiện cụ thể như sau:

a) Xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 01 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cán bộ đăng ký đề xuất Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú thực hiện xác minh theo quy định.

-Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện đăng ký thường trú, cán bộ đăng ký lập, ký Phiếu đề xuất phê duyệt hồ sơ, ghi rõ nội dung: ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, tài liệu có trong hồ sơ, yêu cầu giải quyết, ý kiến đề xuất, gửi kèm tài liệu có trong hồ sơ báo cáo Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú xét duyệt.

-Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký thường trú, cán bộ đăng ký thực hiện lập, ký Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, gửi kèm tài liệu có trong hồ sơ báo cáo Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú xét duyệt.

-Trường hợp hồ sơ có vướng mắc, cán bộ đăng ký lập, ký Phiếu đề xuất phê duyệt hồ sơ, ghi rõ ý kiến đề xuất phương án giải quyết, gửi kèm tài liệu có trong hồ sơ đề xuất Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú xem xét, quyết định.

b) Xét duyệt hồ sơ: Trong thời hạn 01 ngày kể từ thời điểm nhận đề xuất của cán bộ, Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú phải thực hiện xét, duyệt hồ sơ: trường hợp hồ sơ đủ điều kiện đăng ký thường trú thì cho ý kiến phê duyệt, ký Phiếu đề xuất phê duyệt hồ sơ để cập nhật kết quả giải quyết đăng ký thường trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú; Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký thường trú thì cho ý kiến, ký Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và chuyển lại cho cán bộ đăng ký để thông báo cho công dân theo quy định; Trường hợp hồ sơ có vướng mắc thì cho ý kiến giải quyết vào Phiếu đề xuất phê duyệt hồ sơ.

c) Thông báo kết quả giải quyết: Cán bộ đăng ký thực hiện gửi thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú đến công dân dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử đến hộp thư điện tử hoặc điện thoại, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, ứng dụng trên thiết bị điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông