Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần IV Thông tư số 18/2018/TT-BCA: 4 quy định về cách in, cấp phát, quản lý, sử dụng biểu mẫu

18:38 01/02/2023

Tại các Điều 3, 4, Chương II, Thông tư số 18/2018/TT-BCA, ngày 15-5-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định rõ về các biểu mẫu và kích thước, màu sắc biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ thì Điều 5 của Thông tư quy định rõ về cách in, cấp phát, quản lý, sử dụng biểu mẫu như sau:

Một là. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức in, cấp phát các biểu mẫu quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Thông tư này.

Hai là. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức in, cấp phát các biểu mẫu quy định tại khoản 5, Điều 4 Thông tư này.

Ba là. Công an các đơn vị, địa phương khi in biểu mẫu không được làm thay đổi nội dung thông tin trong biểu mẫu; có trách nhiệm quản lý việc in, cấp phát các biểu mẫu và có sổ sách theo dõi. Việc quản lý và sử dụng biểu mẫu thực hiện theo chế độ hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát.

Bốn là. Kinh phí in, cấp phát, quản lý, sử dụng biểu mẫu được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên của Bộ Công an cấp cho Công an các đơn vị, địa phương.

Hằng năm, Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm lập dự toán kinh phí in, cấp phát, quản lý, sử dụng biểu mẫu và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của đơn vị, địa phương mình gửi cơ quan quản lý về kế hoạch, tài chính thuộc Bộ Công an để thẩm định, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xem xét, quyết định.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông