Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần IV Thông tư số 18/2018/TT-BCA: 5 quy định về yêu cầu ghi biểu mẫu

18:38 01/02/2023

Nếu Điều 5, Chương II, Thông tư số 18/2018/TT-BCA, ngày 15-5-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định rõ cách in, cấp phát, quản lý, sử dụng biểu mẫu trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ thì Điều 6 của Thông tư quy định về yêu cầu ghi biểu mẫu như sau:

Một là. Ghi đầy đủ, chính xác, rõ ràng nội dung trong từng biểu mẫu, chữ viết cùng một loại mực.

Hai là. Các sổ phải viết liên tục theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống.

Ba là. Các cột, mục trong biểu mẫu phải ghi theo đúng quy định tại Thông tư này và chú thích hướng dẫn trong các biểu mẫu (nếu có). Trường hợp thông tin ghi trong cột, mục của biểu mẫu dài thì được viết tắt nhưng phải bảo đảm rõ các thông tin cơ bản.

Bốn là. Màu mực để ghi, in số giấy phép, chữ ký của người có thẩm quyền và các nội dung trong giấy phép chỉ được dùng mực xanh, tím than hoặc đen.

Năm là. Con dấu đóng trên Mẫu VC9, VC10, VC11, VC12, VC14, VC15 là dấu thu nhỏ của cơ quan Công an có thẩm quyền.

Và Điều 7 của Thông tư quy định về cách ghi thông tin trong biểu mẫu như sau:

Một là. Thông tin chung trong các biểu mẫu được ghi như sau:

a) Mục “Xét hồ sơ đề nghị của...”: Ghi đầy đủ tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị;

b) Mục “Cho phép cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”: Ghi đầy đủ tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép trang bị, mua, mang, kinh doanh, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa đối với từng loại vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ;

c) Mục “Địa chỉ”: Ghi cụ thể, đầy đủ số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đóng trụ sở chính của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

d) Mục “Người đại diện”: Ghi đầy đủ họ và tên của người đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

đ) Mục “Nhãn hiệu”: Ghi rõ nhãn hiệu vũ khí, công cụ hỗ trợ;

e) Mục “Số hiệu”: Ghi đầy đủ các chữ và số của vũ khí hoặc công cụ hỗ trợ. Trường hợp có nhiều số trên vũ khí hoặc công cụ hỗ trợ thì thống nhất lấy số ghi trên thân vũ khí, thân công cụ hỗ trợ;

g) Mục “Tính biệt”: Ghi giống đực hoặc giống cái của động vật nghiệp vụ;

h) Mục “Nước sản xuất”: Ghi rõ tên quốc gia sản xuất loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Hai là. Cách ghi các thông tin cụ thể khác được hướng dẫn trong từng biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông