Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần IV Thông tư số 18/2018/TT-BCA: Quy định về kiểm tra, xử lý hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT

11:13 03/02/2023

Nếu như Điều 8, Chương III, Thông tư số 18/2018/TT-BCA, ngày 15-5-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định rõ về trình tự tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ thì Điều 9 của Thông tư quy định chi tiết về công tác kiểm tra, xử lý hồ sơ như sau:

Một là. Cán bộ được phân công kiểm tra, xử lý hồ sơ thực hiện theo các quy định sau đây:

a) Cấp giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ: Kiểm tra, đánh giá điều kiện được kinh doanh công cụ hỗ trợ theo quy định tại khoản 2, Điều 52, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

b) Cấp giấy phép trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ: Kiểm tra, đánh giá điều kiện được trang bị, nhu cầu thực tế, số lượng, chủng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ đề nghị trang bị;

c) Cấp giấy phép mua, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí, công cụ hỗ trợ: Kiểm tra, đánh giá điều kiện được mua, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí, công cụ hỗ trợ;

d) Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ: Kiểm tra thực tế số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu, bộ phận cần thay thế, sửa chữa;

đ) Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ: Kiểm tra điều kiện được vận chuyển, số lượng, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ cần vận chuyển; điều kiện của phương tiện vận chuyển, người áp tải và người điều khiển phương tiện;

e) Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ: Kiểm tra điều kiện được vận chuyển, khối lượng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; điều kiện của phương tiện vận chuyển, người áp tải và người điều khiển phương tiện.

Trường hợp cấp giấy đăng ký tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, cơ quan Công an có thẩm quyền nơi có kho, địa điểm tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ chuyển đến phải kiểm tra kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp để xác định khối lượng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trong kho và các điều kiện an toàn của kho;

g) Cấp giấy phép làm mất tính năng, tác dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ: Kiểm tra số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu của từng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, nguồn gốc, xuất xứ, bộ phận làm mất tính năng, tác dụng;

h) Cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ phải trực tiếp đến kiểm tra thực tế về số lượng, chủng loại, số hiệu, ký hiệu, nguồn gốc, chất lượng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

i) Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ: Kiểm tra thực tế số lượng, chủng loại, số hiệu, ký hiệu, nguồn gốc, chất lượng công cụ hỗ trợ. Đối với công cụ hỗ trợ là động vật nghiệp vụ thì kiểm tra về loại, nguồn gốc, tính biệt của động vật nghiệp vụ;

k) Thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 30, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ: Kiểm tra thực tế số lượng, nguồn gốc, chất lượng, chủng loại, số hiệu, ký hiệu (nếu có) của vũ khí thô sơ.

Hai là. Sau khi kiểm tra hồ sơ, cán bộ được phân công kiểm tra phải báo cáo về kết quả kiểm tra và đề xuất việc cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ theo quy định sau đây:

a)Trường hợp đủ điều kiện được cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận, thông báo xác nhận khai báo, cán bộ kiểm tra phải đề xuất bằng văn bản và ghi rõ các thông tin sau: Ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, tài liệu có trong hồ sơ, nội dung yêu cầu giải quyết, ý kiến đề xuất, ký, ghi rõ họ và tên. Sau đó, chuyển hồ sơ và văn bản đề xuất đến lãnh đạo cấp phòng xem xét, báo cáo Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc chỉ huy cấp đội xem xét, báo cáo Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh duyệt, ký giấy phép, giấy xác nhận, thông báo xác nhận khai báo;

b) Trường hợp không đủ điều kiện để được cấp, cấp đổi, cấp lại, giấy phép, giấy xác nhận, thông báo khai báo, cán bộ kiểm tra phải dự thảo văn bản trả lời, nêu rõ lý do và chuyển hồ sơ đến lãnh đạo cấp phòng xem xét, báo cáo Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc chỉ huy cấp đội xem xét, báo cáo Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh duyệt, ký văn bản trả lời cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã đề nghị.

Ba là. Trường hợp thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ dùng làm hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo, cán bộ kiểm tra phải báo cáo, đề xuất Trưởng Công an cấp xã duyệt, ký thông báo xác nhận khai báo; trường hợp không đủ điều kiện phải dự thảo văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông