Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: 4 tránh nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT

18:10 11/08/2022

Tại Điều 6, Chương I, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã quy định rõ tránh nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ có 4 trách nhiệm sau:

Một là: Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử  dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 

Hai là: Chỉ được giao vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho người có đủ điều  kiện quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này. 

Bà là: Phân công người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật  này quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

Bốn là: Bố trí kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ  trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích