Trình tự, thủ tục thu thập, cập nhập, chỉnh sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu CCCD

15:27 02/04/2021

Cơ sở dữ liệu CCCD là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về căn cước công dân Việt Nam, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin và là bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC).
Cán bộ cơ quan quản lý CCCD nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD có trách nhiệm kiểm tra, thu thập các thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu CCCD

Cở sở dữ liệu CCCD được kết nối với CSDLQG về DC, Cơ sở dữ liệu lưu trú và Cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác trong CAND để thu thập, cập nhập, chia sẻ thông tin về công dân. Vậy việc thu thập, cập nhập thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu CCCD trong quá trình cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD được thực hiện như thế nào?!

          Tại Điều 8, Thông tư 40/2019/TT-BCA, ngày 1-10-2019 của Bộ Trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 1-2-2016 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật CCCD và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31-12-2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD, có hiệu lực kể từ ngày 18-11-2019, quy định rõ trình tự, thủ tục thu nhận, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD được tiến hành như sau:

a.Cán bộ cơ quan quản lý CCCD nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD có trách nhiệm kiểm tra, thu thập các thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu CCCD từ tờ khai CCCD và Phiếu thu nhận thông tin CCCD.

b.Trường hợp thông tin về công dân có thay đổi khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ CCCD, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại thẻ CCCD có trách nhiệm lập Phiếu điều chỉnh thông tin CCCD và thực hiện như sau:

-Nếu thông tin về công dân do cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin về công dân và báo cáo thủ trưởng cơ quan mình để quyết cập nhập thông tin về công dân.

-Nếu thông tin công dân cơ sự thay đổi do sai sót trong quá trình cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin về công dân và báo cáo thủ trưởng cơ quan mình để làm thủ tục đề xuất thủ trưởng cơ quan quản lý CCCD Bộ Công an quyết định chỉnh sửa thông tin về công dân.

Các thông tin về công dân có thay đổi phải được cập nhật, chỉnh sửa kịp thời, chính xác, đẩy đủ vào Cơ sở dữ liệu CCCD.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông