Chuyên mục Luật Cư trú: Các nguyên tắc cần bảo đảm khi tiến hành xác minh về cư trú

17:44 23/06/2022

Với việc áp dụng phần mềm quản lý cư trú vào công tác đăng ký, quản lý cư trú, việc xác minh thông tin về cư trú ngoài hình thức gửi văn bản trực tiếp qua đường bưu chính, nay có thể thực hiện xác minh và trả lời xác minh qua hệ thống phần mềm quản lý cư trú. Việc này giúp giảm thiểu rất nhiều thời gian và kinh phí cho việc xác minh.

Tại Điều 7, Thông tư 57/2021/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy định chi tiết về các vấn đề liên quan đến xác minh cư trú như sau:

Quá trình giải quyết đăng ký cư trú, tách hộ, khai báo thông tin về cư trú, hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú, hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú phải thực hiện xác minh và trả lời xác minh về cư trú. Đồng thời, trong quá trình quản lý cư trú phải thực hiện xác minh và trả lời xác minh đối với các trường hợp: phục vụ yêu cầu công tác quản lý cư trú, phòng chống tội phạm; phục vụ thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, khi thực hiện xác minh phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Việc gửi, nhận và trả lời xác minh về cư trú được thực hiện qua hệ thống phần mềm quản lý cư trú, bằng văn bản qua đường bưu chính trong Công an nhân dân hoặc cử cán bộ trực tiếp tiến hành xác minh. Không được giao Phiếu xác minh thông tin về cư trú cho công dân để tự thực hiện xác minh.

- Cơ quan nhận được yêu cầu xác minh phải kiểm tra, đối chiếu thông tin cần xác minh với thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, hệ thống tàng thư hồ sơ cư trú, tàng thư căn cước công dân (nếu xét thấy cần thiết), hồ sơ, sổ sách đang quản lý hoặc phối hợp, trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để trả lời xác minh.

- Phiếu xác minh thông tin về cư trú phải được Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú duyệt, ký.

- Sau khi tiếp nhận Phiếu xác minh thông tin về cư trú, đơn vị nhận yêu cầu xác minh phải trả lời xác minh; trường hợp phải xác minh nhiều nơi hoặc nhiều nội dung thì tối đa không quá 03 ngày làm việc phải thực hiện trả lời xác minh. Trường hợp xác minh đối với người không có nơi thường trú, nơi tạm trú đến khai báo thông tin về cư trú thì thời hạn xác minh thực hiện theo quy định tại Điều 19 Luật Cư trú.

- Trường hợp gửi yêu cầu xác minh đến cơ quan, tổ chức có liên quan đến đăng ký cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú phải lập văn bản đề nghị xác minh. Trường hợp trực tiếp xác minh thì phải lập biên bản về nội dung đề nghị xác minh và có xác nhận của cơ quan, tổ chức cung cấp nội dung xác minh.

Trình tự xác minh và trả lời xác minh về cư trú được thực hiện như sau:

- Đối với đơn vị Công an gửi yêu cầu xác minh: (1) Cán bộ đăng ký lập Phiếu xác minh thông tin về cư trú trình Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú duyệt, ký; (2) Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú thực hiện duyệt, ký Phiếu xác minh thông tin về cư trú; (3) Chuyển Phiếu xác minh thông tin về cư trú đến đơn vị Công an nhận yêu cầu xác minh.

- Đối với đơn vị Công an nhận yêu cầu xác minh: (1) Tiếp nhận Phiếu xác minh thông tin về cư trú; (2) Cán bộ được phân công tiến hành xác minh, đề xuất Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú duyệt nội dung Phiếu xác minh thông tin về cư trú; (3) Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú xét duyệt, ký Phiếu xác minh thông tin về cư trú; (4) Chuyển Phiếu xác minh thông tin về cư trú đến đơn vị Công an gửi yêu cầu xác minh.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông