Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần IV Thông tư số 18/2018/TT-BCA: Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT

10:00 06/02/2023

Nếu như Chương II, Thông tư số 18/2018/TT-BCA, ngày 15-5-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định rõ về biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thì Chương III của Thông tư quy định về trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

Cụ thể, tại Điều 8, Chương III của Thông tư quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ như sau:

Khi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ và thực hiện theo các quy định sau đây:

Một là. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục

a) Tiếp nhận hồ sơ và ghi vào sổ theo dõi hồ sơ đã tiếp nhận;

b) Ghi và giao giấy biên nhận hồ sơ cho người được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cử đến nộp hồ sơ theo các nội dung sau: Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của cán bộ tiếp nhận hồ sơ; văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ; thời gian trả kết quả; ký, ghi rõ họ và tên.

Hai là. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục hoặc kê khai chưa chính xác thì hướng dẫn bằng văn bản ghi rõ thủ tục, nội dung cần bổ sung, kê khai lại. Sau khi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Ba là. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã đề nghị.

Bốn là. Cán bộ sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ phải báo cáo và chuyển hồ sơ đã tiếp nhận đến lãnh đạo cấp phòng đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, chỉ huy cấp đội đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh) để phân công cán bộ nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ theo quy định.

Năm là. Hồ sơ đề nghị cấp thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ dùng làm hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo, cán bộ sau khi tiếp nhận hồ sơ phải báo cáo và chuyển hồ sơ đó đến Trưởng Công an xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Trưởng Công an cấp xã).

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông