Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Điều kiện, trách nhiệm của người được giao quản lý kho, nơi cất giữ VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT

14:33 15/08/2022

Tại Điều 8, Chương I, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã quy định rõ các điều kiện, trách nhiệm của người được giao quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ như sau:

a) Người được giao quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất  thuốc nổ, công cụ hỗ trợ phải bảo đảm đủ điều kiện sau đây: 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe phù hợp với công việc được giao; 

- Không đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã được xóa án tích trong trường hợp bị kết tội theo bản án, quyết định của Tòa án;

- Đã qua đào tạo, huấn luyện và được cấp chứng chỉ về quản lý vũ khí, vật  liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng  cháy và chữa cháy, kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

- Nắm vững nội quy, chế độ quản lý, bảo quản kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

b) Người được giao quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất  thuốc nổ, công cụ hỗ trợ có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ, đúng quy trình, bảo đảm an toàn, không để mất, hư hỏng.

c) Việc huấn luyện và cấp chứng chỉ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân  dụng, công cụ hỗ trợ; chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ được quy định cụ thể tại Nghị định số 79/2018/NĐ CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số  71/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu  nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông