Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

14:56 20/03/2023

UBND TP vừa ban hành Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 14-3-2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Danh mục TTHC trong lĩnh vực NN&PTNT trên địa bàn thành phố gồm 131 TTHC, chia thành 5 nhóm.

Cụ thể, nhóm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP bao gồm 43 TTHC, chia thành 5 lĩnh vực sau: Thuỷ lợi, phòng chống thiên tai (24 TTHC); Phát triển nông thôn (4 TTHC); Lâm nghiệp, kiểm lâm (9 TTHC); Thuỷ sản (4 TTHC) và Nông nghiệp (2 TTHC).

Nhóm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT gồm 60 TTHC, chia thành các lĩnh vực sau: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (9 TTHC), Chăn nuôi và Thú y (15 TTHC), Thuỷ sản (23 TTHC), Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản (6TTHC) và lĩnh vực Lâm nghiệp - Kiểm lâm (7 TTHC).

Nhóm TTHC thứ 3 là nhóm thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện gồm 11 TTHC, chia thành 4 lĩnh vực sau: Phát triển nông thôn (1 TTHC), Thuỷ sản và Phòng chống thiên tai (5 TTHC), Lâm nghiệp (2 TTHC) và lĩnh vực Thuỷ sản (3 TTHC).

Nhóm TTHC thứ 4 là nhóm thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã bao gồm 10 TTHC, chia thành 3 lĩnh vực sau: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (1 TTHC), Thuỷ sản và Phòng chống thiên tai (8 TTHC) và lĩnh vực Khoa học công nghệ & Môi trường (1 TTHC).

Nhóm thứ 5 là nhóm TTHC không thực hiện tại Bộ phận Một cửa bao gồm 7 TTHC chia thành 4 lĩnh vực: Chăn nuôi và Thú y (1 TTHC), Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (1 TTHC), Chăn nuôi và Thú y (2 TTHC), Lâm nghiệp - Kiểm lâm (3 TTHC) và lĩnh vực Lâm nghiệp - Kiểm lâm (3 TTHC).

Tại Quyết định này, UBND TP giao Giám đốc Sở NN&PTNT tổ chức thực hiện coog khai danh mục và nội dung TTHC lĩnh vực NN&PTNT; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC và cập nhật trên hệ thống Một cửa điện tử, Dịch vụ công trực tuyến thành phố theo quy định.

Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định của UBND TP ban hành trước đó gồm: Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 18-10-2021 về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực NN&PTNT trên địa bàn thành phố Hải Phòng; số 1371/QĐ-UBND ngày 16-5-2022 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực NN&PTNT trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cháng Văn phòng UBND TP, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông