.
70 năm thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng (3-1947 * 3-2017):

Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng

Thứ Năm, 16/03/2017, 14:24 [GMT+7]
.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy,

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

Tuyên giáo là lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong quá trình thành lập cũng như hoạt động lãnh đạo của Đảng ta, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ.

Vinh dự là một trong những điểm cầu đầu tiên đón nhận ánh sáng chủ nghĩa Mác Lê-nin do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá, ngay từ những ngày đầu khi Đảng mới được thành lập, những chiến sỹ cách mạng Hải Phòng đã bất chấp mọi hy sinh, gian khổ để tuyên truyền, giác ngộ, tổ chức quần chúng đi theo tiếng gọi của Đảng, thực hiện khát vọng độc lập, tự do. Sự nghiệp công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là kết quả thắng lợi của quá trình biến lý tưởng của Đảng thành sức mạnh vô địch, góp phần tôi luyện khí phách, bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân Hải Phòng, đóng góp to lớn vào thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Trên nền tảng ấy, cách đây tròn 70 năm, vào tháng 3-1947, trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, Liên Tỉnh uỷ Hải - Kiến quyết định thành lập Ban Tuyên huấn (tiền thân của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng ngày nay). Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu sự ra đời của hệ thống công tác chính trị - tư tưởng của Đảng từ Trung ương đến cơ sở. Ra đời trong bối cảnh Đảng bộ thành phố rút vào hoạt động bí mật và bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, tổ chức của Ban khá gọn nhẹ do đồng chí Hoàng Bình làm Trưởng Ban.

Trong giai đoạn 1947-1955, công tác tuyên huấn thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện của Đảng, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh cách mạng của quần chúng, bồi dưỡng nâng cao ý thức, lập trường giai cấp, xây dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến.

Sau khi thành phố hoàn toàn giải phóng (13-5-1955), những năm 1956-1962, Ban Tuyên huấn Hải - Kiến thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng về cải tạo các thành phần kinh tế và phong trào hợp tác nông nghiệp; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, cổ vũ phong trào thi đua lao động XHCN…

Từ phương châm “Gắn với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn”, công tác tuyên giáo đã phát huy hiệu quả cao cả về tính tư tưởng, tính thuyết phục và tính chiến đấu, đúc kết thành những bài học kinh nghiệm quý báu của ngành Tuyên giáo Hải Phòng trong những năm tiếp theo.

Công tác tuyên giáo của Đảng là động lực thúc đẩy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân
Công tác tuyên giáo của Đảng là động lực thúc đẩy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân

Ngày 1-1-1963, thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An được hợp nhất, lịch sử Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng bước vào giai đoạn mới. Những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa luôn năng động, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn để  phục vụ đắc lực hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng: Xây dựng và bảo vệ Miền Bắc XHCN - Đấu tranh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, phát huy hiệu quả truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” của Đảng bộ, quân và dân thành phố Cảng.

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Ban Tuyên giáo hợp nhất với Ban Khoa giáo và Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng thành Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng. Suốt quá trình hơn ba mươi năm đổi mới, các thế hệ cán bộ tuyên giáo thành phố đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, nhạy bén, kịp thời, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đặc biệt hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị “Về xây dựng, phát triển Hải Phòng trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước”, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đóng góp thiết thực vào thành tựu mang tính đột phá của thành phố, hướng đến xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Ghi nhận những đóng góp đó, qua lịch sử 87 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tuyên giáo nói chung, 70 năm phát triển của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng nói riêng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã được Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương và thành phố trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Gần đây nhất, năm 2000 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì thành tích xuất sắc từ năm 1995-1999 góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; năm 2012 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Thành uỷ Hải Phòng tặng bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết - Kiên định - Chủ động - Sáng tạo”; Năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

Phát huy truyền thống 70 năm, hòa nhịp vào sự chuyển mình mạnh mẽ của thành phố trên lộ trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cùng hệ thống tuyên giáo thành phố tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ thành phố, phấn đấu để công tác tư tưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Một là, nêu cao hơn nữa vai trò nòng cốt, chủ động trong việc giúp Thành uỷ và các cấp uỷ chỉ đạo huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị và nhân dân cùng làm công tác tư tưởng; hai là, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, nâng cao năng lực phát hiện, dự báo tình hình, chủ động giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra;  ba là, coi trọng phát hiện, cổ vũ, tuyên truyền nhân tố tích cực, tạo phong trào học tập cái mới, làm cho những mặt tích cực trở thành xu hướng chủ đạo trong đời sống xã hội; bốn là, kiện toàn đội ngũ, nâng cao trình độ mọi mặt, năng lực tham mưu cho cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Với truyền thống “Đoàn kết - Kiên định - Chủ động - Sáng tạo”, tin tưởng rằng trong thời gian tới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố cũng như hoạt động của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng, cùng thành phố và đất nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển nhanh, bền vững.

Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.